Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10797
Title: Çocuklarda ülseratif kolit tanısının belirlenmesinde fekal kalprotektinin rolü
Other Titles: The role of fecal calprotectin in investigating pediatric ulcerative colitis
Authors: Ünal, Fatih
Semizel, Evren
Serdar, Muhittin
Ecevit, Çiğdem Ömür
Karaca, Yılmaz
Yılmaz, Emine Mert
Kocaefe, Hasan
Kasırga, Hasan Erhun
Keywords: Ülseratif kolit
Fekal kalprotektin
İnflamatuvar bağırsak hastalığı
Ulcerative colitis
Fecal calprotectin
Inflammatory bowel disease
Issue Date: 10-Oct-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, F. vd. (2012). "Çocuklarda ülseratif kolit tanısının belirlenmesinde fekal kalprotektinin rolü". Güncel Pediatri, 10(3), 80-84.
Abstract: Giriş: Dışkıda fekal kalprotektin (FKP) inflamatuvar bağırsak hastalıklarında (İBH), bağırsak duvarındaki lökositlerin döngüsünün ve bağırsak lümeni içerisine nötrofillerin migrasyonunun artmasıyla yüksek konsantrasyonlarda bulunabilmektedir. Çalışmamızda ülseratif kolitli (ÜK) hastalarımızda tanı anında FKP değerlerini belirlemeyi ve noninvazif bir yöntem olan bu testin rutin uygulanabilirliğinin etkinliği amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza tanı konulduğu sırada dışkı örnekleri alınmış olan 19 ÜK’li (10 kız, 9 erkek, yaş ort: 11,5±3,5 yıl) ve 20 sağlıklı kontrol (10 kız, 10 erkek, yaş ort: 10,3±4,5 yıl) dahil edildi. Hastalarımızdan tanı konulduktan hemen sonra, tedavi öncesi, dışkı örnekleri ELİSA yöntemi ile FKP çalışılması için toplandı. Bulgular: ÜK grubunun tamamında FKP değerleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti. Dışkıda saptamış olduğumuz FKP değerleri ÜK ve kontrol grubumuzda sırasıyla 398,4 (56,7-2450) μg/gr dışkı ve 19,4 (2-81) μg/gr dışkı olarak bulundu (p<0,005). ÜK hasta grubumuzun Pediatrik Ülseratif Kolit Aktivite İndeksine (PUCAI) göre hafif aktivite indeksine sahip gruptaki 8 hasta ile orta ve ağır hasta grubunda bulunan 11 hastanın FKP değerleri sırasıyla 267,6 (87,4-1690) μg/gr ve 435,2 (56,7-2450) μg/gr dışkı olarak bulundu (r2: 0,40, p<0,05). Pankoliti olan 11 ve sol kolon, proktit/sigmoidit tutulumu olan 9 hastanın FKP değerleri sırasıyla 422,6 μg/gr ve 371,7 μg/gr dışkı olarak bulundu, aralarında istatistiki farklılık gözlenmedi (p>0,05). Diğer akut faz reaktanı olan CRP yüksekliği 15 (%89,4), sedimantasyon yüksekliği 16 (%84,2), lökositoz 14 (%73,6), trombositoz 13 (%68,4), anemi 15 (%89,4) ve hipoalbüminemi 10 (%52,6) hastada bulundu. Sonuç: ÜK’li hastalarımızda dışkıda FKP değerlerinin kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olması ve hastalığın aktivitesi arttıkça FKP değerlerinde de artışın gözlenmesi ÜK’li hastalarda FKP’nin tanı ve takip sırasında kullanılmasının yararlı olabileceğini düşündürmüştür.
Introduction: Fecal calprotectin (FCP) can be found in high concentrations in inflammatory bowel disease due to the increase in leucocyte turnover in intestinal wall or increase of migration of neutrophils into the lumen. In this study, we aimed to determine the FCP values of the ulcerative colitis (UC) patients at the time of diagnosis and to investigate the applicability and effectiveness of this non-invasive method in the diagnosis of the disease, routinely. Materials and Methods: A total of 19 patients with UC (10 females, 9 males, age: 11.5±3.5 years old) whoose stool samples collected during the diagnosis period and 20 healthy controls (10 female, 10 male, age: 10.3±4.5 years old) were included in the study. Stool samples were collected for FCP analysis by ELISA method at the time of diagnosis and before the treatment period. Results: FCP values of the UC group were statistically higher than the control group. FCP values of the UC and control groups were 398.4 μg/gr stool (56.7-2450) and 19.4 μg/gr stool (2-81), respectively (p<0.005). FCP values of the patient group with mild activity index (n=8), and moderate-severe activity index (n=11) according to the Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index were 267.6-μg/gr stool, and 435.2 μg/gr stool, respectively (r2: 0.40, p<0.05). There was not statistical difference between the FCP values of the patients with pancolitis (422.6 μg/gr stool) and with left-sided colitis, proctitis/sigmoiditis (371.7 μg/gr stool) (p>0.05). High CRP values (89.4%), elevation of erythrocyte sedimentation rate (84.2%), leukocytosis (73.6%), thrombocytosis (68.4%), anemia (89.4%), and hypoalbuminemia (52.6%) were found. Conclusions: FCP values of the UC patients were found to be statistically higher than the control group, and increase in FCP values has been observed with increasing disease activity. Therefore, we believe that the determination of FCP could be useful at the time of diagnosis and during follow-up of the patients with UC.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904457
http://hdl.handle.net/11452/10797
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2012 Cilt 10 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_3_2.PDF62.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons