Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10773
Title: Çocuklarda endokrinolojik aciller serisi (1) diyabetik ketoasidoz
Other Titles: Endocrinological emergencies series in children (1) diabetic ketoacidosis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Sağlam, Halil
Keywords: Diyabet
Diyabetik ketoasidoz
DKA
Katekolaminler
Diabet
Diabetic ketoacidosis
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağlam, H. (2005). "Çocuklarda endokrinolojik aciller serisi (1) diyabetik ketoasidoz". Güncel Pediatri, 3(4), 100-106.
Abstract: Tip 1 diyabetin akut, ciddi bir metabolik komplikasyonu olan ve insülin yetersizliği temelinde insülin karşıtıhormonların artmış etkilerine bağlıolarak oluşan diyabetik ketoasidoz (DKA) özellikle tip 1 diyabetli çocuklarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Tip 1 diyabetli hastaların %15-67'sinde ilk tanısırasında DKA mevcuttur. Önceden tanıkonmuş hastalarda hastaneye yatışıgerektiren DKA ataklarının oranıyılda hasta başına ~%1-10'dur. Ayrıca, tanısırasında tip 2 diyabetli pediatrik olguların %33'ü ketonüriye ve %5-10'u da diyabetik ketoasidoza sahiptir. Diyabetle ilgilenen sağlık ekibi sayısının artmasıyla sıklığında son zamanlarda azalma olduğu dikkat çekmektedir. Tedavi yaklaşımlarının iyileşmiş olmasına karşın, DKA tip 1 diyabetlilerde en önemli morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. DKA'lıolguların %0.3-2'sinde beyin ödemi tablosu gelişir. Ayrıca DKA çocukluk çağıdiyabet ölümlerinin üçte ikisinden sorumludur ve bu ölümlerin çoğunun (%57-87) nedeni beyin ödemidir. Diğer olasımorbidite ve mortalite nedenleri arasında hipokalemi, hiperkalemi, hipoglisemi, beyin ödemi dışındaki santral sinir sistemi komplikasyonları(hematom, tromboz, sepsis ve rinoserebralmukormikoz gibi enfeksiyonlar), aspirasyon pnömonisi, erişkin respiratuvar distres sendromu, akciğer ödemi, pnömomediastinum ve rabdomiyoliz sayılabilir. Bu nedenle tedavi yaklaşımındaki asıl hedef, diyabet tanısınıerken koymak ve izlenen hastalarla yakın iletişim içerisinde bulunularak DKA'yıönlemek olmalıdır. Başka bir ifadeyle, DKA'ya bağlıölümler önlenebilir ölümlerdir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911422
http://hdl.handle.net/11452/10773
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_4_2.PDF88.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons