Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10241
Title: İlkokul öğretmenlerinin akademik iyimserlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationships of primary school teachers' academic optimism and job satisfaction
Authors: Bilgin, Asuda
Kökseven, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Akademik iyimserlik
İş doyumu
Öğretmenlerin algıları
Academic optimism
Job satisfaction
Teachers' perception
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kökseven, Ç. (2015). İlkokul öğretmenlerinin akademik iyimserlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğretmenlerinin akademik iyimserlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Bursa il sınırları içerisinde yer alan 508 resmi ilkokulda görev yapan 6871 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanının örneklemini Bursa ili Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Gemlik ve Orhangazi merkez ilçelerindeki 16 resmi ilkokulda görevli 366 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri üç bölümden oluşan bir ölçekle toplanmıştır. Bu bölümler; (1) betimsel bilgiler, (2) akademik iyimserlik düzeyini etkileyen faktörlere ilişkin maddeler, (3) iş doyumunu etkileyen faktörlere ilişkin maddelerden oluşmaktadır. verileri "ortalama", "standart sapma", "t-testi", "tek yönlü varyans analizi", "LSD çoklu karşılaştırmalar testi" ve "pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı" ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda ilkokul öğretmenlerinin akademik iyimserlik düzeylerini etkileyen faktörler ile iş doyumlarını etkileyen faktörler arasında pozitif, doğrusal ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin akademik iyimserliklerini etkileyen faktörlere ilişkin algılarında cinsiyet, medeni durum ve görev yaptığı okuldaki öğretmen sayısı betimsel değişkenlerine göre istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaş, mesleki kıdem, mezun oldukları okul ve görev yaptığı okuldaki öğrenci sayısına göre ise istatiksel bakımdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin algılarında cinsiyet, medeni durum ve görev yaptığı okuldaki öğretmen sayısı betimsel değişkenlerine göre istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna karşılık; öğretmenlerin iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin algılarında yaş, mesleki kıdem, mezun oldukları okul ve görev yaptığı okuldaki öğrenci sayısı betimsel değişkenlerine göre istatiksel bakımdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
This study aims to find out the relationship between the academic optimism and level job satisfaction of primary school teachers in 2014-2015 academic year. The participants of the study included 366 teachers working in 16 primary schools in Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gemlik and Orhangazi districts. Data were gathered via a questionnaire developed, by the researcher the instrument consisted of three sections: (1)demographic characteristics, (2) items related to the factors affecting academic optimism, (3) items related to the factors affecting job satisfaction. Data were analyzed using mean, standart deviation, t-test, one way anova, LSD multiple comparison test and pearson moment correlation coefficient techniques. As a result of the numerical analysis, statistically significant (positive and linear) relationship was found in age between the factors affecting academic optimism and those affecting job satisfaction of the teachers. No statistically significant relationships were found between academic optimism and gender, marital status and the number of teachers working in their school. Statistically significant differences were found in terms of age, professional seniority, university of graduation and number of the students in the school at which they are working. In addition, no statistically significant differences were found between factors affecting job satisfaction and gender, marital status and number of teachers working in their school. Statistically significant differences were found between factors affecting job satisfaction and age, professional seniority, university of graduation and the number of students in the school they are working.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10241
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429769.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons