Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9986
Title: Kolorektal adenokarsinomlarda SOCS 1 gen polimorfizmi analizi ve SOCS 1 ekspresyonu ile ilişkisi
Other Titles: SOÇS 1 gene polymorphism analysis and relationship with SOCS 1 expression in colorectal adenocarcinoma
Authors: Dolar, Enver
Ayyıldız, Talat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Keywords: Kolorektal karsinom
SOCS-1 1478 CA/DEL gen polimorfizmi
Colorectal carcinoma
SOCS1
SOCS-1 1478 CA/DEL gene polymorphism
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayyıldız, T. (2011). Kolorektal adenokarsinomlarda SOCS 1 gen polimorfizmi analizi ve SOCS 1 ekspresyonu ile ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kolorektal karsinom (KRK) tüm dünyada kanser kökenli morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biridir. Gelişiminde genetik yatkınlık ve çevresel farklılıklar önemli rol oynamaktadır. Karsinogenezisde immün sistem hücrelerinin yanı sıra birçok organ sistemlerinin yaşamını, proliferasyonunu ve işlevsel aktivitesini etkileyen glikoprotein yapısında olan sitokinlerin önemli bir rolu olduğu bilinmektedir. Sitokinlerin indüklenebilen inhibitörleri Sitokin Sinyal Süpresorleri'dir (Supressor Of Cytokine Signaling; SOCS). SOCS proteinleri, sitokin sinyal transdüksiyon regülatörleri olarak görev yaparlar ve sinyal iletisinin farklı aşamalarında rol alarak sitokinlerin aktivitelerini inhibe ederler. SOCS ailesindeki proteinler CIS ve SOCS 1- SOCS 7 olarak 8 grup altında toplanmaktadır. Bunlardan SOCS-1'in hepatosellüler kanser, pankreas kanseri, özofagus adenokanseri gibi kanserlerde, hayvan deneylerinde kolorektal karsinomda, karsinogeneziste etkili olduğu ve tümör baskılayıcı aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. Literatür tarandığında inflamasyonla giden bazı hastalıklarda SOCS-1 gen polimorfizmi çalışıldığı (Astım, Tip 1 diabetes mellitus vs) fakat KRK için SOCS-1 gen polimorfizmine dair bir çalışmanın insanda yapılmadığı görülmüştür. Planladığımız bu çalışmayla KRK'li hastalardaki SOCS1 1478 CA/DEL gen polimorfizmini ve immünhistokimyasal olarak SOCS1 ekspresyonu ile KRK'li hastaların klinikopatolojik özellikleri ve sağkalım analizleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştık.Çalışmaya KRK tanısı almış ve rezeksiyon yapılmış 53 hasta ve yaşları benzer çeşitli sebeplerle (delici-kesici alet yaralanması, megakolon vs) opere olmuş normal kolon mukozası olan 25 olgu dahil edilmiştir. Hastaların ve kontrol grubunun patoloji arşivindeki parafin blokları çıkarılarak hem SOCS1 için spesifik immünhistokimyasal araştırma kiti ile boyanması yapılmış hem de dokulardan elde edilen DNA'larda SOCS1 1478 CA/DEL gen polimorfizmi, Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Restriksiyon Fragmanı Uzunluk Polimorfizmi (PZR-RFLP) yöntemi ile tayin edilmiştir.Çalışmamızda SOCS1 ekspresyonu ile TNM evresi, diferansiyasyon , tümör lokalizayonu, tümör boyutu, Duke's evresi, cinsiyet, yaş, lenfovasküler, perinöral ve venovasküler invazyon gibi klinikopatolojik özellikler arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır . Ayrıca SOCS1 ekspresyonu ile hastalıksız ve tam sağkalım arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bulgularımız SOCS1'in prognozu belirleyici bir kriter olmadığı yönündedir.Gen polimorfizmi analizinde ise SOCS1 DEL/DEL (minör homozigot) gen polimorfizmi'nin hastalıksız sağkalım ile ilişkili olduğu bulunmuş (P=0.049) ve daha kötü prognoza sahip olduğu gösterilmiştir. SOCS1 1478 CA/DEL gen polimorfizmi ile diğer klinikopatolojik özellikler arasında ise ilişki saptanmamıştır. Yine SOCS1 ekspresyonu ile SOCS1 1478 CA/DEL gen polimorfizmi arasında da anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.KRK'da SOCS proteinlerinde meydana gelebilecek polimorfizm inflamatuar süreç gelişimine katkıda bulunarak hastalık etiyopatogenezinde yer alıyor olabilir.Çalışmamız KRK'li hastalarda SOCS1 ekspresyonu ve SOCS1 1478 CA/DEL gen polimorfizmini araştıran ilk çalışma olması nedeniyle önemlidir. Elde edilen veriler fazla sayıda olgu içeren çalışmalarla daha anlamlı sonuçlara ulaşılacağı kanaatini uyandırmaktadır.
SOCS 1 Gene Polymorphısm Analysıs and Relatıonshıp Wıth SOCS 1 Expressıon In Colorectal AdenocarcınomaColorectal carcinoma (CRC) is one of the most important reasons of cancer-based morbidity and mortality all over the world. Genetic predisposition and environmental differences plays an important role in the development of colorectal carcinoma. It is known that cytokines which have glycoprotein structure and effect functional activity, proliferation and live of many organ systems besides immune system cells have an important role in carcinogenesis. The inducable inhibitors of cytokines are suppressors of cytokine signalling (SOCS). SOCS proteins serves as cytokine signal transduction regulators and inhibits the activity of cytokines by acting different levels of signal transmission. Proteins in SOCS family divided to eight groups as CIS and SOCS1-SOCS7. It has been shown that SOCS1 plays role in carcinogenesis of hepatocellular cancer, pancreatic cancer, eeosophageal adenocancer and experimental animal colorectal carcinoma and also have tumor suppressing activity According to literature, there are some studies on the SOCS-1 gene polymorphism in some inflammatory disease (such as asthma, type 1 diabetes mellitus) but no evidence SOCS-1 gene polymorphism in CRC in man. The aim of this study was investigate SOCS-1 1478 CA/DEL gene polymorphism of patients with CRC, immunohistochemically SOCS1 expression and relationship between survival analysis and clinicopathologic features of CRC patients.This study were include CRC diagnosed and resected 53 patient and 25 control with normal colon mucosa which has been operated any reason (injury, megacolon etc) The paraffin blocks of patients and controls were stained by specific immunohistochemical research kit for SOCS1. SOCS1 1478 CA/DEL gene polymorphism was determined in tissue DNAs by using Polimerase Chain Reaction and Restriction Fragment Lenght Polymorphism technics.There is no statistical difference between the SOCS1 expression and clinicopathologic features such as TNM stage, differentiation, tumor localization, tumor dimension, Duke?s stage, gender, age, lenfovascular, perineural and venovascular invasion. Furthermore, There was no statistical difference between SOCS1 expression and disease-free or overall survive. According to our findings, SOCS1 is not a determinant criterion for prognosis.The relationship was found between SOCS1 DEL/DEL (minor homozigot) gene polymorphism and disease-free survival in analysis of gene polymorphism (p=0.0049). It was also worse the prognose. There was no relationship between the SOCS1 1478 CA/DEL gene polymorphism and the other clinicopathologic features. Additionally it was not relationship between SOCS1 expression and SOCS1 1478 CA/DEL gene polymorphism.A polymorphism that may occure in SOCS proteins in CRC may play role in etiopathogenesis of disease by contributing to development of inflammatuar process.SOCS1 expression and SOCS1 1478 CA/DEL gene polymorhism were the first time investigated in this. The results of present study suggested that the data from more patients are needed for meaningful results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9986
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307347.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons