Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9815
Title: Hepatik ensefalopatide parenteral amino asit infüzyon tedavisinin etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effectiveness of parenteral amino acid infusion therapy in hepatic encephalopathy
Authors: Memik, Faruk
Öztürk, Mahmut
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Amino asitler-dallı zincirli
Amino acids-branched chain
Ammonia
Amonyak
Hepatik ensefalopati
Hepatic encephalopathy
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, M. (1992). Hepatik ensefalopatide parenteral amino asit infüzyon tedavisinin etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim dalına yatırılan,sirotik zeminde gelişmiş akut hepatik ensefalopatili 37 olguda yapıldı. Olgularımız rastgele iki gruba ayrılarak , birinci gruptaki hepatik ensefalopatili hastalara parenteral modifiye amino asit infüz-yon tedavisi,ikinci gruptaki vakalara ise laktuloz+streptomisin tedavisi uygulandı.Her iki grubtaki olgulara eşit miktarda enerji sağlayacak şekilde,%30'luk dekstrozla kalori desteği sağlandı. On gün sürün çalışmada,DZAA'lerden zenginleştirilmiş modifiye amino asit solüsyonu ile tedavinin etkinliğini ve azot bilançosuna olan etkisini , laktuloz + streptomisin tedavisi ile karşılaştırdık. Ayrıca hastaların kan amonyak düzeylerini yakından takip ederek hepatik ense~ falopatinin derinliği ile amonyak düzeyleri arasında korrelasyon olup olmadığını inceledik. Sonuç olarak , DZAA'lerden zenginleştirilmiş modifiye amino asit solüsyonu ile ’tedavi edilen olgularımızda , hepatik ensefalopati bulgularının tamamen kaybolması % 65 olarak gerçekleş irken,laktuloz 4 streptomisin tedavisi alan vakalarımızda % 58.8 olarak gerçekleşti. Bu oranlar açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p > 0.05). Her iki tedavi yöntemi ilede çalışma öncesi ve sonrası karaciğer fonksiyonlarında anlamlı farklılık saptanmadı. Parenteral amino asit infüzyon tedavisi grubunda, günde 80 gram amino asit verilerek çalışmanın 4.gününden itibaren pozitif azot bilançosu sağlanırken , kontrol grubundaki olgular devam!ı negatif azot bilançosu sergilediler . Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p < 0.001). Çalışma süresince PAİT grubundaki olguları % 25'i excitus olurken , kontrol grubunda % 29.4 oranında excitus oldu, ölüm oranları açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p > 0.05) . Hepatik ensefalopatili olgularımızın serum amonyak düzeylerini .korna derinliği ile karşılaştırdığımızda , aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir korrelasyon olduğunu saptadık (p < 0.01). Çalışmamızda dallanmış zincirli amino asitlerden zenginleştirilmiş modifiye amino asit solüsyonu ile tedavi edilen hastalarda,hepatik ensefalopati bulguları en azından konvansiyonel tedavide olduğu kadar gerilemiştir. Bunun yanı sıra bu tedavi yöntemi ile hastalara yeterli kalori ve protein desteği sağlanabilmiştir.Bu nedenlerden dolayı hepatik ensefa-lopatinin rutin tedavisinde bu tedavi yönteminin konvansiyonel tedavi yöntemi ile kombine olarak kullanılması halinde daha başarılı sonuçlar alınacağı izlenimini edindik . Yine komalı hastalarda serum amonyak düzeyinin yakından takip edilmesinin hastalığın progresyonunu takip açısından faydalı bir yöntem olduğu sonucuna vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9815
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022687.pdf
  Until 2099-12-31
2.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons