Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9790
Title: Kepez su üretme istasyonu koşullarında üretilen aynalı sazan Cyprinus Carpio L. 1758 balığının üretimine yönelik bazı biyo-ekolojik çalışmalar
Other Titles: Some bio-ecological studies for the production of mirror carp Cyprinus Carpio L. 1758 fish produced under the conditions of Kepez water production station
Authors: Altunel, Naci
Emre, Yılmaz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Balıklar
Fishes
Biyoekoloji
Bioecology
Sazan balıkları
Carps
Issue Date: 11-Jun-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emre, Y. (1992). Kepez su üretme istasyonu koşullarında üretilen aynalı sazan Cyprinus Carpio L. 1758 balığının üretimine yönelik bazı biyo-ekolojik çalışmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizdeki bir çok su kaynaklarının balıklandırılmasında merkez teşkil eden Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu koşullarında, aynalı sazan (Cyprinus carpio L 1758) balıklarının üretilmelerine yönelik biyo-ekolojlk çalışmalardan şu sonuç alınmıştır: I. Ortalama bireysel canlı ağırlıkları 120 gr. olan aynalı sazanlar, % 46.21 (A) , % 29.95 (B) ve % 15.66 (C) oranlarında ham protein İçeren yemlerle 123 gün beslenmişlerdir. Canlı ağırlık artışına ilişkin değerler bakımından ortalama bireysel canlı ağırlıklar A yemiyle 920 gr. 'a, B yemiyle 564 gr. ’a ve C yemiyle 316 gr.'a ulaşmışlardır. Yem değerlendirme katsayılan ise sırasiyle 3.5, 4.3 ve 7.2 şeklinde bulunmuştur. II. 210 litrelik 12 adet tekneye iki seri halinde ortalama bireysel canlı ağırlığı 22 gr. olan 25, 35, 45, 55, 65 ve 75’ er adet balık stoklanmıştır.Bu stoklamanın bir serisine % 46.21 (A), diğer serisine % 29.95 (B) miktannda ham protein içeren yemler verilmiştir. 123 günlük besleme sonucunda ortalama bireysel canlı ağırlık bakımından en iyi gelişme A-l/25 (356 gr.) ve B-l/25 (158 gr.) stoklama gruplarında görülmüştür. Buna karşın net ürün yönünden A-1/75 ve B-l/75 stok gruplanndan 94.037 gr. ve 38.848 gr. ile en fazla ürün elde edilmiştir. III. 200 m ’ lik beton havuza ortalama bireysel canlı ağırlığı 18.4 gr. olan 498 adet balık stoklanıp, 336 gün süreyle B yemiyle beslenmişlerdir. Çalışma sonunda ortalama bireysel canlı ağırlığın 728 gr. ’a ulaştığı görülmüştür. IV. İki farklı yemin gonad gelişimine olan etkilerinin tesbiti için dissekte edilen 95 adet balığın % 53.5’ nin dişi ve % 46.5’ nin ise erkek olduğu; aynı büyüklükte stoklanan balıklardan A yemiyle beslenen dişilerin ovaryumlarından alınan örneklerin daha fazla matür oositleri İçerdiği görülmüş-tür.Erkeklerde ise, A yemiyle beslenenlerde spermatogonia’ya az, B yemiyle beslenenlerde daha fazla rastlanılmıştır. Ayrıca anaç ve anaç adayı olan bireylerden alınan ovaryum parçalarından oositlerin VII. devresi en fazla Nlsan-Mayıs ve en az Eylül aylarında saptanmıştır. 89 adet dişi birey üzerinden hesaplanan GSİ (%) değerlerinin ise en yüksek Nisan - Mayıs ve en az Ağustos aylannda olduğu bulunmuştur.
Accordıng to bio - ecological studies directed toward the production of çarp (Cypri-nus carpio L 1758) done in the conditions of Kepez Water Products Çenter which is one of the majör centers of Turkey, the foilowing results has been obtained: I. Çarp fishes whose mean individual freshweights were 120 gr., were fed by food 48 containing row protein in the ratios of 46.21 % (Type A), 29.95 % (Type B) and 15.66 % (Type C) for 123 days. Regarding freshvveight increments, mean individual freshweight were 920 gr., 564 gr. and 316 gr. for Type A, Type B and Type C food in sequence. The evaluation coefficients of foods were 3.5 , 4.3 and 7.2 respectively. II. İn tvvo series 25, 35, 45, 55, 65 and 75 fishes vvhose mean individual freshweight vvas 22 gr., were stocked into 12 tanks holding 210 üter. These series were fed by food containing row protein in the ratios of 46.21 % (Type A) and 29.95 % (Type B). At the end of 123 days feeding perlod, the best developments, regarding mean individual freshweight, vvere observed in the A-1/25 (356 gr.) and B-l/25 ( 158 gr.) stocking groups. On the contrary, the highest products were harvested from A-l/75 and B-l/75 stocks that vvere 94.037gr. and 38.848 gr.,respectively. III 498 fishes having 18.4 gr. mean individual freshvveight were stocked into 200 m concrete pond and fed with Type B food for 336 days. At the end of the study, İt was observed that the mean individual freshvveight reached to 728 gr. IV. For the determination of the effects of two different foods on the development of go-nads, 95 fishes vvere dissected and it was found that 53.5% and 46.5 % vvere female and male, res-pectively.Also it was observed that in samples taken from the females vvhich vvere fed by Type A food had more mature oocytes. The spermatogonia was higher in males fed by Type B food as compared to ones fed by Type A food. Furthermore, it was found that in the pieces of ovarium sampled from the mature and candltates of matures, seventh period of oocytes were highest in April-May and lovvest in September. The GSİ (%) values estimated on 89 female individuals vvere highest in April and May, and lovvest in August.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9790
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023763.pdf
  Until 2099-12-31
9.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons