Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9766
Title: Şizofrenik bozukluk gösteren hastaların MMPI profil özelliklerinin araştırılması
Other Titles: MMPI profile characteristics of patients with schizophrenic disorder
Authors: Taneli, Suna
Baycan, Nevin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi
Şizofreni
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
Schizophrenia
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baycan, N. (1990). Şizofrenik bozukluk gösteren hastaların MMPI profil özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan çalışmanın genel amacı kliniklerde teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan MMPI testinin araştırmaya alman hasta gruplarındaki ortalama profillerinin olup olmadığının ve DSM-II-R tarıi kriterleri arasındaki uyumun derecesinin saptanmasıdır. çalışmaya alınan denekler u.ü.Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde başvurup yatarak yada ayaktan tedavi edilen 29 erkek, 13 kadın şizofren; 23 erkek, 8 kadın ŞBPE; 7 erkek, 5 kadın Grand Mal Epilepsi; 9 erkek, 5 kadın Temporal Epilepsili hastalardan oluşmuştur. Kontrol grubu ise U.ü.Tıp Fakültesinde intörn doktor olan 100 kadîm, 100 erkek denekten rastgele örneklem yoluyla seçilerek oluşturulmuştur. Her hasta grubun cinsiyete göre, yaş, eğitim, meslek, medeni dutum, yaşanılan yer, hastalık süresi, herediter faktör, klinik semptom dökümleri, EEG ve CT incelemeleri yapılmış ve sonuçları yüzde olkrak araştırmanın tanımlayıcı bulguları başlığı altında verilmiştir. Her hasta ve kontrol grubun cinsiyete göre ortalama MMPI prbf illeri hazırlanmıştır. Her hastalık grubun cinsiyete göre MMPI alt test ortalamaları birbirleriyle karşılaştırılırken istatistik işlem olarak her iki grup arasındaki farklılığın olup olmadığını saptayabilmek için "Tek Yönlü Varyans Analizi" ve "±ki Grup Ortalaması Arasındaki Anlamlılık Testi" olan "t" testi ugulanmıştır. Varyans analizinde farklılık bulunamayan gruplara t testi uygulanmamıştır.-147- Hiç bir grupta "L" geçerlik ve kadın grubunda Mf alt testi grjupları birbirlerinden ayıracak düzeyde bulunamamıştır. Kontrol grubundaki erkek ve kadın deneklerden elde edilen ortalama MMPI profillerinin normal kabul edilen sınırlarda ve Türkiye'de yapılan diğer kontrol grubu ortalama prof illeriyle uyum içinde olduğu saptanmıştır (16, 51, 52, 67). Araştırmaya alınan hasta ve kontrol grubu, grup profillerinin ortalamaları arasında yapılan istatistik karşılaştırmalarda genel olarak MMPI testinin bizim kültürümüzde de hasta ve normal grupları I birbirinden ayırdetmede yararlı bir araç olduğu sonucuna varılmıştır. ı Kasaca; MMPI bir kişinin hasta olup olmadığını yüksek bir geçerlilik ı vi güvenilirlilikle P<.05, P<.01 ve P<.001 değişen oranlarda saptayabilmektedir. Hasta Grupları Kontrol Grubuyla Karşılaştırıldığında: I Erkeklerde; şizofreni ve kontrol grubu L alt testi dışındaki tüm ajlt testlerde Mf alt testinde P<.05, F, K, Hd, D, Hy, Pp, Pa, Pt, sc, Mja, Si alt testlerinde ise P<.001 düzeyinde birbirlerinden ayrılabilmektedir. ŞBPE ve kontrol grubu L alt testi dışındaki tüm alt testlerde Pp ve Mf alt testlerinde P<.01, F, K, Hd, D, Hy, Pa, fit, Sc, Ma, Si alt testlerinde ise P<.001 düzeyinde birbirlerinden ajyrılabilmektedir. I Grand Mal Epilepsi ve kontrol grubu Pa alt testinde P<.05, Hd, t, Ma alt testlerinde P<.01, F, Sc, Si alt testlerinde ise P<.001 üzeyinde birbirlerinden ayrılabilmektedir. Kadınlarda; şizofreni kontrol grubu K alt testinde P<.01, F, Hd, ty, Hy, Pp, Pt, Sc, Ma ve si alt testlerinde P<.001 düzeyinde-148- birbirlerinden ayrılabilmektedir. ŞBPE ve kontrol grubu D altı testinde P<.05, K ve Pp alt testinde P<.01, F, Hd, Pa, Pt, sc, Ma ve Si alt testlerinde ise P<.001 düzeyinde birbirinden ayrılabilmektedir. Grand Mal Epilepsi ve kontrol grubu Hd alt testinde P<.05, F, D, Hy, Pp, Pa, Pt, Sc, Ma alt testlerinde ise P<.001 düzeyinde birbirlerinden ayrılabilmektedir. Temporal Epilepsi Hd alt testinde P<.05, K, Pp, Pt alt testlerinde P<.01, F, Pa, Sc ve ma alt testlerinde P<.001 düzeyinde birbirlerinden ayrılabilmektedirler. Araştırmanın ikinci aşamasından hasta gruplarının ortalama MMPI profilleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Erkeklerde; hiç bir alt testte anlamlılığı rastlanmamıştır. Kadınlarda; şizofreni ve ŞBPE grubunda Hy ve Pa alt testlerinde P<.05 düzeyinde anlamlılık bulunmuştur. şizofreni ve Grand Mal Epilepsi grubunda Ma ve Si alt testlerinde P<.05 düzeyinde anlamlılık bulunmuştur. ŞBPE ve Grand Mal Epilepsi grubunda Pa alt testinde P<.05 düzeyinde anlamlılık bulunmuştur. Yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular literatürdeki bulgularla karşılaştırılarak tartışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9766
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010438.pdf
  Until 2099-12-31
6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons