Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9762
Başlık: Akut idiopatik trombositopenik purpurada kısa süreli yüksek doz intravenöz metilprednisolon tedavisinin yeri
Diğer Başlıklar: The role of short-term high-dose intravenous methylprednisolone therapy in acute idiopathic thrombocytopenic purpura
Yazarlar: Bilik, Metin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Metilprednizolon
Purpura-thrombocytopenic-idiopathic
Methylprednisolone
Purpura-trombositopenik-idyopatik
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bilik, M. (1990). Akut idiopatik trombositopenik purpurada kısa süreli yüksek doz intravenöz metilprednisolon tedavisinin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Akut ITP'de klasik oral prednisolon ve kısa süreli yüksek doz intravenöz metil prednisolon tedavilerinin, trombositopeninin düzelme süresi ve kronikleşme oranına etkisini incelemek amacı ile yapılan bu prospektif çalış mada 33 olgu incelendi, Grup I:deki 16 olguya oral predni- solon verilirken. Grup II : deki 17 olguya kısa süreli yük sek doz intravenöz metil prednisolon tedavisi uygulandı. Gruplar birbiri ile karşılaştırıldığında; Grup II 'deki ol gularda tedavinin 2-, 3- vs öğünlerinde ortalama trombosit sayısında anlamlı bir artış olduğu (P<0.05), aylık iziem- lerde ortalama trombosit ' sayısının Grup I deki olgulara göre daha yüksek seyrettiği ve 4,6, ve 10, aylarda bu far kın belirgin olduğu (P<(0,05) görüldü. Tedavinin 3, günü trombosit sayısı 50x10 9/L nin üzerindeki olgu sayısı ve 4.günü 100x10. 9/L nin üzerindeki olgu sayısı yüksek doz intravenöz metil prednisoion alan grupta anlamlı olarak daha fazlaydı (P<0.05), Her iki gruptaki olguların kro nikleşme oranları arasındaki- fark önemsizdi (P>0,05),
URI: http://hdl.handle.net/11452/9762
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
010431.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.51 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons