Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9759
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaneli, Suna-
dc.contributor.authorŞeker, Zeynep-
dc.date.accessioned2020-03-03T10:52:38Z-
dc.date.available2020-03-03T10:52:38Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationŞeker, Z. (1990). Lepralı hastaların kişilik ve sosyal profilleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9759-
dc.description.abstractAraştırmanın genel amacı, ülkemizdeki Lepralı hastaları psikososyal yönden derinlemesine incelemek ve sosyoekonomik açıdan eleştirilmiş özelliklere sahip kontrol grubu ile karşı laştırarak Lepralıları psikolojik açıdan değerlendirmek ve kontrol grubu ile arasında farklılık olup almadığını görmek üzere düşünülmüş ve planlanmıştır. Çalışmayla ilgili kavramlar ve araştırmalar tarihsel bir perspektif içinde ele alınmıştır. Biyolojik yönü kadar sosyal bir hastalık olan Lepraanın psikasosyal özellikleri vurgulanmıştır. Çalışmanın örneklemini İstanbul Lepra Hastahanesin de tedavi için 'bulunan Lepralı hastalar oluşturmuştur. 25 kadın, 25 erkek 5D kişilik Lepralı deney grubu, kontrol grubu ile yaşı cinsiyet, sosyoekonomik durum, yerleş me yeri ve eğitim düzeyi açısından benzer özellikler taşıma sına dikkat edilmek ve aynı sayıda vaka alınmak sureti ile eşleştirilmiştir. Hastaları sosyal, kültürel ve yaşamsal özellikler açı sından inceleyen Yaşam Silgi Formu sonuçları ortalama ve yüz deler halinde tablolar olarak verilmiştir, Rorschach kişilik testi sonuçları ise bireysel olarak değerlendirilmiştir ve gruplar arası farklılıkları görmek açı sından "t" testi ile farklar arası anlamlılığa!' bakılmıştır. Çalışma grupları arasında Rorschach test verileri açı sından bakıldığında; Yanıt sayısı (P-C.05), Red yanıtı (.P <-* 05) -1?0-Harman tepkiler (P<"05). örgütlenmiş tepki sayısı ve değeri (p4»G01)f Detay yanıtları (RCGS)., Beyaz alan yanıtları (P<"Q5>r Detaydan bütüne gidiş (P<»ÜG1)f Form kalitesi (FQ x) (P<"05>r Renk cevabı (R£05)r ve toplan: yanıtı (P<>05), aktif insan (Rf-05) ve toplam pasif hareket yanıtları (P<»Q5>. viata yanıtı ( p<«05), forma dayalı boyut yanıtı (p05), ma salsı insan yanıtı (P401), insan detay yanıtı (P405), bitki (P<.001), fuiut (F4001)Coğrafya (P<.05), arazi (P<.05), Ba kış (P405), Arazi (F6,05) ve özel · Leora igeri . ' yanıtları açısından (P<.05), gruplar arasında istatistiksel olarak anlamli farklılıklar bulunmuştur. Diğer Rorschach test veriieri açisindan anlamlı farklılık saptanamamıştır. Çalışma gruplarından elde edilen veriler literatü Iün işığı altında ve kültürümüz özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Sonuçiar göstermiştir ki nem hasta nem kontrci grubunda sosyo-kültürei ve eğitim yetersizliğine ortadan kaiknası ise toplumdaki gelişme ve eğitim düzeyinin paralellik gösteren, kontrol grubundan ayrılan, anksiyets, kendisini değersiz görme, sosyal ilişkilerde güçlük ve in sanlara güvensizlik gibi bulgular saptanmıştır. Bu problemlerin çözümlenebilmesi için hastalara psikoterapötik yaklaşımların yardımcı olacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.format.extent177 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectCüzzamtr_TR
dc.subjectPsychosocial featuresen_US
dc.subjectKişiliktr_TR
dc.subjectLeprosyen_US
dc.subjectPersonalityen_US
dc.subjectPsikososyal özelliklertr_TR
dc.titleLepralı hastaların kişilik ve sosyal profilleritr_TR
dc.title.alternativePersonality and social profiles of patients with leprosyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010437.pdf
  Until 2099-12-31
7.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons