Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9759
Başlık: Lepralı hastaların kişilik ve sosyal profilleri
Diğer Başlıklar: Personality and social profiles of patients with leprosy
Yazarlar: Taneli, Suna
Şeker, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Cüzzam
Psychosocial features
Kişilik
Leprosy
Personality
Psikososyal özellikler
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şeker, Z. (1990). Lepralı hastaların kişilik ve sosyal profilleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Araştırmanın genel amacı, ülkemizdeki Lepralı hastaları psikososyal yönden derinlemesine incelemek ve sosyoekonomik açıdan eleştirilmiş özelliklere sahip kontrol grubu ile karşı laştırarak Lepralıları psikolojik açıdan değerlendirmek ve kontrol grubu ile arasında farklılık olup almadığını görmek üzere düşünülmüş ve planlanmıştır. Çalışmayla ilgili kavramlar ve araştırmalar tarihsel bir perspektif içinde ele alınmıştır. Biyolojik yönü kadar sosyal bir hastalık olan Lepraanın psikasosyal özellikleri vurgulanmıştır. Çalışmanın örneklemini İstanbul Lepra Hastahanesin de tedavi için 'bulunan Lepralı hastalar oluşturmuştur. 25 kadın, 25 erkek 5D kişilik Lepralı deney grubu, kontrol grubu ile yaşı cinsiyet, sosyoekonomik durum, yerleş me yeri ve eğitim düzeyi açısından benzer özellikler taşıma sına dikkat edilmek ve aynı sayıda vaka alınmak sureti ile eşleştirilmiştir. Hastaları sosyal, kültürel ve yaşamsal özellikler açı sından inceleyen Yaşam Silgi Formu sonuçları ortalama ve yüz deler halinde tablolar olarak verilmiştir, Rorschach kişilik testi sonuçları ise bireysel olarak değerlendirilmiştir ve gruplar arası farklılıkları görmek açı sından "t" testi ile farklar arası anlamlılığa!' bakılmıştır. Çalışma grupları arasında Rorschach test verileri açı sından bakıldığında; Yanıt sayısı (P-C.05), Red yanıtı (.P <-* 05) -1?0-Harman tepkiler (P<"05). örgütlenmiş tepki sayısı ve değeri (p4»G01)f Detay yanıtları (RCGS)., Beyaz alan yanıtları (P<"Q5>r Detaydan bütüne gidiş (P<»ÜG1)f Form kalitesi (FQ x) (P<"05>r Renk cevabı (R£05)r ve toplan: yanıtı (P<>05), aktif insan (Rf-05) ve toplam pasif hareket yanıtları (P<»Q5>. viata yanıtı ( p<«05), forma dayalı boyut yanıtı (p05), ma salsı insan yanıtı (P401), insan detay yanıtı (P405), bitki (P<.001), fuiut (F4001)Coğrafya (P<.05), arazi (P<.05), Ba kış (P405), Arazi (F6,05) ve özel · Leora igeri . ' yanıtları açısından (P<.05), gruplar arasında istatistiksel olarak anlamli farklılıklar bulunmuştur. Diğer Rorschach test veriieri açisindan anlamlı farklılık saptanamamıştır. Çalışma gruplarından elde edilen veriler literatü Iün işığı altında ve kültürümüz özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Sonuçiar göstermiştir ki nem hasta nem kontrci grubunda sosyo-kültürei ve eğitim yetersizliğine ortadan kaiknası ise toplumdaki gelişme ve eğitim düzeyinin paralellik gösteren, kontrol grubundan ayrılan, anksiyets, kendisini değersiz görme, sosyal ilişkilerde güçlük ve in sanlara güvensizlik gibi bulgular saptanmıştır. Bu problemlerin çözümlenebilmesi için hastalara psikoterapötik yaklaşımların yardımcı olacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9759
Koleksiyonlarda Görünür:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
010437.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.55 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons