Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9708
Başlık: Gastrointestinal sistem bulguları olan henoch-schönlein vaskülitli olgularda kortikosteroid tedavisinin yeri
Diğer Başlıklar: The place of corticosteroid therapy in patients with henoch-schönlein vasculitis with gastrointestinal system findings
Yazarlar: Bahadır, Yahya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Adrenal korteks hormonları
Adrenal cortex hormones
Gastrointestinal sistem
Gastrointestinal system
Purpura-Schoenlein-Henoch
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bahadır, Y. (1990). Gastrointestinal sistem bulguları olan henoch-schönlein vaskülitli olgularda kortikosteroid tedavisinin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Kortikosteroidlerin G.Î.S bulguları olan H,S. vaskülitij oiguiardaki etkisini inceleaek amacı ile yapılan prospektif ve plasebo kontrolle bu çalışmada 40 olgu incelendi. Grup l'deki 20 olguya kortikcsteroid verilirken Grup Il'deki 20 olguya plasebo verildi. Gruplar birbiri ile karşılaştırıl dığında-, Grup I ve Grup Il'deki olguların karın ağrısı, bulan tı ve kusma. aelenaç gaitada gizli kan pozitifliği gibi G.İ.S, bulgularının seyrinin farklılık gösterısediği bulundu. Ayrıca gruplar arasında deri döküntüleri ve renal bulguların seyri açısından da farklılık bulunmadı. Ancak ağrılı artrit bulguları ve lokalize yumuşak doku ödemleri Grup I 'de anlasaiı olarak daha kısa sürede geriledi (p^O.05). Gruplar arasında nüks oranları ve nüks gösteren klinik bulgular yönünden farklılık bulunamadı» Nükslerin, renal bulguları olan olgularda anlamlı olarak daha fazla görüldüğü saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9708
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
013483.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.8 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons