Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9666
Başlık: Toraks kitlelerinde BT ve US eşliğinde ince iğne aspirasyon ve kesici iğne biyopsisi: Görüntüleme tekniği ve biyopsi yöntemlerinin karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Fine needle aspiration and cutting needle biopsy in thorax masses with CT and US: comparison of imaging technique and biopsy methods
Yazarlar: Tuncel, Ercan
Sadıkoğlu, M. Yurtkuran
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Biyopsi-iğne
Göğüs
Tomografi-x ışınlı-bilgisayarlı
Ultrasonografi
Biopsy-needle
Thorax
Tomography-x ray-computed
Ultrasonography
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sadıkoğlu, M.Y. (1989). Toraks kitlelerinde BT ve US eşliğinde ince iğne aspirasyon ve kesici iğne biyopsisi: Görüntüleme tekniği ve biyopsi yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Perkütan transtorasik iğne biyopsisi iyi bilinen ve toraksın kitle lezyonlannda uygulanan bir yöntemdir. Fluoroskopi önderliğinde eskiden beri başarıyla uygulanan bu yöntemde kullanılan iğneler kesici ve aspirasyon iğnesi olmak üzere iki çeşittir. Fluoroskopi eşliğinde yapılan PTİB lerde komplikasyonları nedeniyle kesici iğneler tercih edilmemiş genellikle aspirasyon iğneleri kullanılmıştır. BT ve US nin PTİB kılavuz yöntem olarak kullanılmaya başlanması ile eskiden fluoroskopide görülemeyen bazı küçük lezyonlardan, biyopsi yapılabilmiş ve seçilmiş olgularda kesici iğneler komplikasyon çıkmadan kullanılabilmiştir. Çalışmamızda toraks kitle lezyonlannda PTIB nin gerekliliğini gözönüne alarak yöntemi US ve BT eşliğinde uygulamayı, kliniğimizdeki doğru tanı ve komplikasyon oranlarını bulmayı amaçladık. Sonuçları literatür verileri ışığında tartıştık. Çalışmamız 16-81 yaş arasındaki üçü kadın 30 u erkek 34 hastayı kapsamaktadır. Ondokuz hastaya US, 15 hastaya BT eşliğinde PTIB yaptık. BT de yalnız aspirasyon biyopsisi yaptık. US deki 19 hastanın üçünde aspirasyon biyopsisi, 16 sında aspirasyon ve kesici iğne biyopsilerinin herikisini de uyguladık. BT önderliğinde yaptığımız aspirasyon biyopsisinin doğru tanı oranı % 86.7 dır. Olguların % 26.6 (4/15) sında pnömotoraks, %6.6 (1/15) sında hemoptizi oldu. US önderliğinde yaptığımız kesici iğne biyopsisinin doğru tanı oranı % 88.2, aspirasyon biyopsisinin ki % 78.9 dir. US de girişim yaptığımız lezyonlan malign ve benign olarak ayırdığımızda kesici iğne biyopsisinin doğruluk oranı malign lezyonlarda % 86.6, benign lezyonlarda % 100 dür. Aspirasyon biyopsisinin doğru tanı oranı malign lezyonlarda % 82.3, benign lezyonlarda % 50 dir. Sonuçların incelenmesinde kesici iğnelerdeki doğru tanı oranının özellikle benign lezyonlarda, aspirasyondan daha yüksek olduğu saptanmıştır. US eşliğindeki kesici iğne ve aspirasyon biyopsilerimizin hiçbirisinde komplikasyon olmadı. Çalışmamızın sonuçları literatür bilgileri ile uyumludur. Buna dayanarak toraks kitle lezyonlarındaki PTİB uygulanırken aşağıdaki algoritmin izlenmesinin doğru tanı oranını yükselttiği, komplikasyon oranını azalttığı kanısındayız. 1. Toraks duvarında veya duvara bitişik tüm lezyonlarda görüntülenebilirse US eşliğinde girişim yapılmalıdır. 2. US eşliğinde girişim yapılacak olgularda lezyon, iki cm den büyükse kesici iğne, küçükse aspirasyon iğnesi kullanılmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9666
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
007526.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.82 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons