Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9626
Title: Ankilozan spondilit tanılı hastalarda yangı giderici ve ağrı kesici ilaç kullanım uyuncunun değerlendirilmesi
Other Titles: Non steroidal anti inflammatory drug usage compliance at ankylosing spondilitis patients
Authors: Dalkılıç, Hüseyin Ediz
Süveran, Muhammet Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Ankilozan spondilit
Yangı giderici ve ağrı kesici ilaçlar
Ankylosing spondylitis
Non steroidal anti inflammatory drugs
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Süveran, M. M. (2016). Ankilozan spondilit tanılı hastalarda yangı giderici ve ağrı kesici ilaç kullanım uyuncunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ankilozan spondilit (AS), özellikle aksiyal iskelet ve sakroiliak eklemleri tutan kronik, inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın oluşumunda çevresel ve genetik faktörler rol oynamaktadır. AS tanısı alan hastaların tedavilerinde, birinci basamak olarak steroid dışı yangı giderici ilaçlar (NSAİİ) önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı'nda AS tanısıyla takipli olan hastaların, tedavi olarak kullandıkları NSAİİ'lere bakış açıları, tedaviden beklentileri, hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek alternatif tedavilerin varlığı ve uygulanabilirliği konusundaki düşünceleri sorgulanmıştır. Çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı'nda AS tanısıyla takip edilmekte olan 200 hastaya toplam 19 sorudan oluşan anket formu, bir sağlık çalışanı eşliğinde doldurtuldu. Hastaların 66'sı (%33) kadın, 134'ü (%67) erkek olup yaş medyan değeri 39,5 yıl idi. Kadınların ortalama boyları 160,1 cm, ortalama ağırlıkları 64,6 kg ve ortalama vücut kitle indeksleri 25,3 kg/m2 idi. Erkeklerin ortalama boyları 173,4 cm, ortalama ağırlıkları 78,4 kg ve ortalama vücut kitle indeksleri 26,0 kg/m2 idi. Hastaların 2'si (%1) okur-yazar değil, 1'i (%0,5) okur-yazar, 59'u (%29,5) ilkokul, 27'si (%13,5) ortaokul, 61'i (%30,5) lise, 50'si (%25) yüksekokul-üniversite mezunu idi. Çalışmaya katılan hastaların 134'ü (%67) NSAİİ'lerin faydalı tedaviler olduğunu düşünürken, 114'ü (%57) bu ilaçların tedavi edici olduğunu, 34'ü (%17) ise kesinlikle tedavi edici olmadığını düşünmekteydi. Hastaların 70'i (%35) ise tedaviye uymadığı zaman kesinlikle herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını düşünmekteydi. Sonuç olarak AS hastaları arasında NSAİİ'lerin, hastalığın tedavisindeki etkinliğinin ve öneminin yeterince anlaşılamadığı görülmektedir. Bu durum, bu grup ilaçların halk arasında sadece "ağrı kesici" olarak tanımlanmasından ve hekimlerin de hastalarla yeterli iletişimi sağlayacak zamanı bulamadıkları için, bu tedavilerin hastalık patogenezindeki yerini hastalara net olarak aktaramamalarından ileri gelmektedir.
Anklylosing spondylitis (AS) is a chronic, inflammatory disease that affects especially axial skeleton and sacroiliac joints. Genetic and environmental factors take place at the occurrence of the disease. Non steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDs) are the first line therapy for AS patients. At this study the patients' thoughts about NSAIDs, expectancy from therapy, existence and applicability of alternative remedies on their therapy was inquired. A questionnaire that comprise of 19 questions was answered by 200 patients that have been observed at the Department of Rheumatology / University of Uludag. Sixty six (33%) of patients were female, median height was 160,1 cm, median weigth 64,6 kg and body mass index (BMI) was 25,3 kg/m2. 134 (67%) of patients were males, median height was 173,4 cm, weight 78,4 kg and BMI was 26 kg/m2. The median age value was 39,5 years. Two of the patients (1%) were not literated, 1 (0,5%) was literated, 59 (29,5%) were primary school, 27 (13,5%) were middle school, 61 (30,5%) were high school and 50 (25%) were college graduated. While 134 (67%) of the patients thought that NSAIDs were salutary therapies, 114 (57%) of them thought NSAIDs were therapeutic and 34 (17%) thought NSAIDs were absolutely useless, as well. Seventy (35%) thought that if they were not compliant on their NSAID therapy, neither problem nor complication could emerge on their surveillance. As a result, it is obvious that AS patients are not be aware of effectivitiy and importance of NSAIDs at the therapy of their disease. That' s why these drugs are known as only "pain killers" in the public and because of the lack of the enough time, information about the counter effect in the disease pathogenesis of these drugs can not conferred to the patients by health care providers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9626
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453939.pdf787.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons