Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9563
Title: B 242 numaralı (1793 tarihli) Bursa Mahkemesi Defteri (metin ve analiz)
Other Titles: Numbered B 242 (deted 1793) Bursa court report (text and analysis)
Authors: Sevim, Sezai
Kanal, Hümmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Ev ( menzil)
Vergi
Mahalle
Köy
Eyalet
House
Tax
Quarter
Village
State
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanal, H. (2004). B 242 numaralı (1793 tarihli) Bursa Mahkemesi Defteri (metin ve analiz). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Mahkeme defterleri, kadılar tarafından tutulan defterlerdir. Devrin, idari, sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri yönlerinin araştırılması ve özellikle kent tarihinin incelenmesi adına çok önemli arşiv belgeleridir. Nitekim bu çalışma da 1793 tarihli B 242 numaralı mahkeme defterinin bir ürünüdür. Çalışmanın yapılması belli metotlara bağlı olarak gerçekleşmiştir; Öncelikle defter günümüz Türkçe'sine çevrilerek, belge özetleri çıkarılmıştır. Araştırma eserlerden de faydalanılarak eyalet, mahalle, köy, esnaf, eşya ve kişi adları indeksleri çıkarıldı. Kamu görevlileri ve tayinleri, boşanma ücretleri ( mehir ve nafaka ) ile Bursa'nm çeşitli mekanlarında satışa konu olan ev, bağ-bahçe ve dükkan satışları tablolar halinde incelenmiştir.
Court reports are the reports that are recorded by judges. These archive documents have great importance at searching, administrative, social, political, economic, military acpects of old centuries and especialy city history. As a matter of fact this research is also a result of Bursa court report (B 242, 1793) The research concluded depending on definite metods ; First document summaries are made by translating the reports into Turkish. By making use of research reports information is obtained. Considering the information in reports state, quarter, village, trades, property and individual names are arranged in order. Civil cervent appointments, livelihoods, houses, vineyards and orchards, shops that are sold at Bursa are examined in tables.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9563
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148001.pdf
  Until 2099-12-31
13.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons