Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9404
Başlık: Renal biyopsi uygulanan 44 sistemik lupus eritematozus olgusunun klinikopatolojik korelasyon analizi
Diğer Başlıklar: Clinicopathological correlation analysis of 44 systemic lupus erythematosus cases undergoing renal biopsy
Yazarlar: Yurtkuran, Mustafa
Aktaş, Nimet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Biyopsi
Lupus erythematosus-systemic
Biopsy
Böbrek
Kidney
Lupus eritematozus-sistemik
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aktaş, N. (1999). Renal biyopsi uygulanan 44 sistemik lupus eritematozus olgusunun klinikopatolojik korelasyon analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada ortalama yaşları 27±8 olan, 40'ı kadın, 4'ü erkek toplam 44 renal biopsi uygulanmış SLE vakası çalışmaya dahil edilmiş, vakalar retrospektif olarak değerlendirilmişlerdir. Lupus nefritinde prognozu tahmin ettirmede önemli olduğu ileri sürülen SLE'un aktif dönemindeki klinik ve laboratııvar bulgular ile renal histopatoloji arasındaki ilşkiyi kendi serimizdeki lupus nefritli vakalarda ortaya koymayı ve bunların renal tutulumun derecesini saptamadaki değerlerini araştırmayı hedefledik. Vakalarımız değerlendirildiğinde 2 amiloidoz vakamız mevcuttu, 1 vakamızda renal biopsi normaldi. % 11.62 oranında mezengial proliferatif tip, %20.93 oranında fokal proliferatif tip, %51.19 oranında diffıiz proliferatif tip ve %1 1.62 oranında membranöz tip lupus nefriti gözlendi. Vakaların %13.6'sında sessiz lupus nefriti mevcuttu. Bu olgulardan birinin diffıiz proliferatif tipte olduğunun gözlenmesi SLE'lu olgularda renal biopsinin önemini bir kez daha ortaya koymaktaydı. Histopatolojik tipler arasında yaş, cinsiyet açısından herhangi bir farklılık gözlenmedi. Renal histopatolojik tutulumun derecesi ile nefrotik düzeyde proteinini, hematüri ve hipertansiyon arasında vakalarımızda anlamlı farklılıklar saptanmadı. Burada bazı histopatolojik evrelerdeki vaka sayılarının arttırılması ile anlamlı sonuçlar alınabileceğini düşümnekteyiz. 52Laboratuvar parametrelerinden C3 C4 ve anti n DNA düzeylerinin diftuz proliferatif tip lupus nefritli olguları tahmin ettirmede yararlı olabileceği gözlendi. Hipertansiyon ve total patolojik indeksleri 12 ve üzerinde olan vakalarda kreatinin klirenslerinde belirgin azalma gözlendi.bu bulgular öncelikle diffüz proliferatif tipte gözlendi.Bu vakaların renal yetmezliğe gidişte artmış risk altında bulundukları saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9404
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088955.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.64 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons