Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9242
Title: Muhammed Hamidullah'ın İslam kamu hukuku ile ilgili görüşleri
Other Titles: The opinions of Muhammad Hamidullah on Islamic public law
Authors: Kaya, Ali
Selgeçti, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Muhammed
Islamic public law
İslam kamu hukuku
Constitutional law
Islamic law
Anayasa hukuku
İslam hukuku
Hamidullah
Issue Date: 23-Mar-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Selgeçti, F. (2007). Muhammed Hamidullah'ın İslam kamu hukuku ile ilgili görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Muhammed Hamidullah, İslamî bilimlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaş an ve birçok alanda değerli eserler kaleme alan çok yönlü bir İslam âlimidir. O, 20. yüzyılda yaşamış bir İslam bilgini olarak dünyanın geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüme tanık olmuştur. İslam Devletlerinin bu değişim ve dönüşümde kendileri olarak kalabileceklerini göstermek amacıyla onların geçmişleri itibariyle önemli bir bilgi ve deneyime sahip olduğunu ortaya koymaya çalışan Hamidullah, ömrünün son anlarına kadar bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Çalışmanın içeriğinin ve sistematiğinin oluşturulmasında günümüz hukuk sistematiği dikkate alınmıştır. Zaten ülkemizde son zamanlarda yapılan İslam Hukuku çalışmaları da Hamidullah'ın da benimsemiş olduğu bu esas üzerine yürümektedir. Bu çalışma, Hamidullah'ın Kamu Hukukunun en önemli bir dalı olan Anayasa Hukuku ile ilgili görüşlerinin belirlenip değerlendirmeye tabi tutulmasına yöneliktir. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş'te tezin konusu ve sınırları, yararlanılan kaynaklar ve çalışmada esas alınan metod üzerinde duruldu. Birinci bölümde Hamidullah'ın hayatı, eserleri ve hukukun kollara ayrılması hukuk sistemlerinin sistematiği ve bu sistematik içerisinde anayasa hukukunun yeri ve özelde Anayasa Hukuku ile ilgili bazı temel bilgiler verildi. Tezimizin asıl kısmı olan ikinci bölümde ise Hamidullah'ın İslam Anayasa Hukuku ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri ele alınmış olup bunların günümüze olan yansımaları üzerinde durulmuştur.
Muhammad Hamidullah is an İ slam researcher who wrote valuable books on several subjects and who has a totalitarian point of view of İslamic Sciences. He has a witness of the changing and transformation of the world as being an İslam researcher living in the twentieth century. Hamidullah tried to manifest that İslamic countries had an important knowledge and experince due to their great history, and these countries could preserve themselves despite the changing and transformation of the world. Hamidullah worked for this aim until the end of his life. The present law systemathic was taken into consideration while the content and systemathic of this research were formed. The recent İslam law researches are already done according to this principle. This research is aimed to determine and view Hamidullah's opinion on Constitution Law which is an important part of Public Law. This research consists of introduction and two parts. In the introduction the subject, the limits, the sources and principle method of the thesis are emphasized. In the first part there are, Hamidullah's life, his works, the branches of law, the systematic of law systems, the importance of Constitution Law in this systematic, and some basic information about Constitutional Law. In the second part of the thesis-which is the primary part- Hamidullah's opinions and view on Constitutional Law are discussed and the reflections of these on today's world are emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9242
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210112.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons