Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9198
Title: 12-13 yaş grubu yüzücülerin anaerobik, aerobik kapasitelerinin incelenmesi ve oksidan ve antioksidan dengenin değerlendirilmesi
Other Titles: Investigation of anaerobic and aerobic capacities and evaluation of the oxidant-antioxidant balance of 12-13 aged swimmers
Authors: Kuter, Füsun Öztürk
Şahin, Şenay
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Yüzme
Yaş grubu yüzmesi
Yüzme antrenmanı
Laktat
Oksidan ve antioksidan
Swimming
Ages group swimming
Swimming trainning
Lactate
Oxidant and antioxidant
Issue Date: 10-Jan-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, Ş. (2005). 12-13 yaş grubu yüzücülerin anaerobik, aerobik kapasitelerinin incelenmesi ve oksidan ve antioksidan dengenin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yüzme kış sezonunda yatışmalara hazırlanan yüzücülere uygulanan antrenmanların sezon öncesi ve sezon sonrası anaerobik ve aerobik kapasiteleri incelenerek oksidan ve antioksidan denge üzerine olan etkileri araştırıldı. Çalışma kapsamına, yaş ortalamaları 12.4 ± 0.3 arasında olan 10 erkek 9 bayan yüzücü gönüllü olarak katıldı. Denekler haftada 6 gün 60-90 dakika antrenman yapan yüzücülerden oluştu. Deneklere yüzme sezonunda antropometrik ölçümler, saha testleri, motorik testler ve biyokimyasal testler yapıldı. Deneklerin sezon öncesi ve sezon sonrası yapılan testler sonucunda elde edilen değerlerin grup içi istatistiksel karşılaştırılmasında eşleştirilmiş t-testi ve Willcoxon testi, gruplar arası karşılaştırmalarda ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. Deneklerin sezon öncesi ve sezon sonrası değerlerinin karşılaştırılmasında, saha testlerinde; sezon sonrası birinci yüzme derecesinde, ikinci yüzme derecesinde, üçüncü yüzme derecesinde, üçüncü yüzme nabız değerinde, hedef yarış olarak seçilen 100 m branş yüzme nabız değerinde ve T 30 yüzme değerinde sezon öncesine göre istatistiksel düzeyde anlamlı bulundu (p<0.001). Yüzücülerin yapılan motorik testlerinde sezon sonrası 20 m mekik koşusu, aktif sıçrama değerlerinde sezon öncesine göre istatistiksel düzeyde anlamlı bulundu (p<0.01). Biyokimyasal testler açısından yarışma öncesi değerler yarışma sonrası değerlere göre serum katalaz enziminde, Kreatin kinaz ve laktatdehidrogenaz enzimlerinde istatistiksel düzeyde anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.01, p<0.001). Çalışma sonucunda; yüzücülere yapılan saha ve motorik test ölçümleri sonucunda, elde edilen değerler özellikle aerobik kapasite bakımından geliştikleri yönünde oldu. Deneklerin saha testinde uygulanan 20 m mekik testi ile aerobik kapasiteyi belirleyen endirekt yöntemini desteklemek amacıyla yapılan laktat ölçümleri ve T 30 test sonucu elde edilen değerler de aerobik kapasitenin gelişimini göstermektedir. Deneklerin, 100 m branş yüzme değerleri ve 200 m test performansları ile anaerobik kapasitenin gelişim içinde olduğu, oksidan ve antioksidan dengenin ise korunduğu söylenebilir.
This research aimed to find out how swimmers winter training affects their anaerobic and aerobic capacities and the oxidant - antioxidant balance. Ages of swimmers volunteering to participate in the research varied between 12.42 ± 0.33 with 10 boys and 9 girls swimmers participating. The time periods included in the research were the pre- competition period of winter preparations and the post competition period. The participants are swimmers training 6 days in a week for 60-90 minutes. Before the swimming preparation period the participants underwent antropometric measurements and field tests, motor tests and biochemical tests afterwards. For the in- group statistical comparison of data obtained from the participants' tests before and after the competition season t-test and wilcoxon test were used while Mann- Witney U test was used for comparison between the groups. Statistically significant difference has been found between before and after competition season of the participants Statistically meaningful differences have been fonud in participants' between of the first swimming valeu of the second swimming value, of the third swimming value, the pulse HR3 value, target competition 100m group swimmers' pulse HR 4 value and the T 30 swimming value (p<0.001). Furthermore, in participants' motor test values, 20m shuttle run test and active jump test measurements motor test as well as in biochemical measurements catalase, lactate dehidrogenase and creatine kinase enzyme values meaningful differences have been observed (p<0.01). Of the difference value comparison between the groups of the participants, before and after the competition season meaningful differences have been spotted during inter-group comparison of the biochemical test values creatine kinase, catalase, lakat dehydrogenase, enyzme activity (p<0.01, p<0.001). As a result of the study it has been concluded from the fiel and motor test measurements conducted on the swimmers that they have developed in terms of aerobic capacity. The 20 m shuttle run test applied to the participants during the field test and lactate mearument as well as the T 30 test done to support the indirect methods determing the aerobic capacity have served to prove the development of the latter. Considaration of the participants 100 m swimming values and 200 m test performance suggest that their anaerobic capacities have also evolved. Furthermore, the biochemical test conducted show that the participants preserve their oxidant-antioxidant balance during the competitions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9198
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
157466.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons