Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9165
Title: Suç işlemiş erkek ergenlerin bağlanma davranışları, kişilik boyutları ve kimlik gelişimlerinin incelenmesi
Other Titles: Researching of juvenile delinquent boys' attachment styles, personality dimensions and identity development
Authors: Çelen, Nermin
Kantarcıoğlu, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Genç suçluluğu
Kişilik boyutları
Kimlik gelişimi
Bağlanma stilleri
Juvenile delinquency
Personality dimensions
Identity development
Attachment styles
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kantarcıoğlu, A. (2004). Suç işlemiş erkek ergenlerin bağlanma davranışları, kişilik boyutları ve kimlik gelişimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı ; 14-18 yaşlan arasında suç İsnat etmiş erkek ergenlerin, akranlarından farklılaşan, kişilik, kimlik ve bağlanma özelliklerinin bulunmasıdır. Kişilik özelliklerini bulmak için Hacettepe Kişilik Envanteri ve Eysenck Kişilik Envanteri, kimlik gelişimlerini incelemek için Benlik Kimliği Objektif Ölçüm Skalası ve bağlanma özelliklerinin bulunması için İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır. Araştırmada, deney grubu olarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından saptanmış, sabıka kaydı olan 80 erkek ve kontrol grubu olarak Bursa İli Yıldırım İlçesine bağlı Anadolu Ticaret Meslek Eğitim Lisesinden 105 erkek öğrenci katılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 18 yaşında, deney grubunda bulunan ergenler aynı yaşta kontrol grubunda bulunan ergenlere göre anlamlı derecede norotizm ve psikotizm kişilik boyutunda bulunmaktadır ve aile ilişkileri daha olumsuzdur. 14-15 yaşlarında, deney grubunda bulunan ergenlerin aile ilişkileri, kontrol grubunda bulunan 14-15 ve 16-17 yaşlarında ki ergenlere göre anlamlı düzeyde olumsuzdur. 16- 17 yaşlarında, suç işlemiş grupta bulunan ergenlerin aile ilişkileri, kontrol grubunda bulunan 14-15 ve 16-17 yaşlarında ki ergenlere göre anlamlı düzeyde olumsuzdur. Araştırmaya katılan 14-15 yaşlarında deney grubunda bulunan ergenler ( moratoryum kimlik statüsünde bulunmaktadırlar ) hariç tüm gruplar, başardı kimlik statüsünde bulunmaktadırlar. Deney grubunun bağlanma stilleri şöyledir; %34 'ü saplantın, %26'sı kayıtsız,0/© 20'si güvenli ve %18'i korkuludur. Kontrol grubunun bağlanma stilleri ise ; %37> si kayıtsız, %31'i güvenli, % 18'i saplantılı ve %12'si korkuludur. Araştırmaya katılan deney grubunda ki ergenlerin, aile ve sosyal ilişkilerinin olumsuz olduğu ve yaygın olarak güvensiz stilde bağlandıkları gözlenmiştir.
The purpose of the study was to investigate, juvenile delinquent boys' identity development, personality dimensions and attachment styles. Eysenck and Hacettepe Personality Questionnare, Relationship Scale Questionnare and Objective Measure of Ego Identity Scale were used in the study. The study included 185 males who ( 80 males were previous convicted and 105 control males were high school students) were between 14-18 ages. The results showed that no differences in the dimension of personality, identity development and attachment styles connected to crime, except at age 18. In this age, experiment group are more neurotic, psychotic and family relationship is more negative than at same age control group. At 14-17 ages experiment groups ' family relationship are more negative than at same ages controls. Experiment and control groups * identity status are achievement except at 14-15 ages experiment groups. They are at moratorium status. Experiment groups' attachment styles are; preoccupied (% 34), dismiss (%26), secure ( %20 ) and fearful ( 18). Control groups ' attachment styles are, dismiss ( %37), secure(% 31), preoccupied ( %18) and fearful (%12). Adolescent in experiment groups were observed as have negative family and social relationships and at more insecure attachment styles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9165
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148029.pdf6.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons