Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9155
Title: Suç işlemiş ve suç işlememiş ergenlerin benlik kavramları ve gelecek zaman perspektifleri
Other Titles: Delinquent adolescents` and non-delinquent adolescents` self concept and future time perpective
Authors: Çelen, Nermin
Özcan, Yavuz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Suç
Ergenlik
Benlik kavramı
Gelecek zaman perspektifi
Crime
Adolescense
Self-concept
Future time perspective
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, Y. (2005). Suç işlemiş ve suç işlememiş ergenlerin benlik kavramları ve gelecek zaman perspektifleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, suç işlemiş ergenler ile suç işlememiş ergenlerin, benlik kavramları, benlik kavramlarının alt ölçekleri ve gelecek zaman perspektifleri incelenmiş ve arlarındaki ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca grupların, yaş ve cinsiyetleri ile benlik kavramları ve gelecek zaman perspektifleri arsındaki ilişki, gelecek zaman perspektiflerinin kontrol düzeyleri, gelecek zaman perspektifleri ve benlik kavramları arasındaki ilişki de incelenmiştir. Çalışmamıza, 15-18 yaş arasında, Bursa ili sınırları içinde suç işlemiş olan toplam 80 erkek ile 15-18 yaş arasında, Nuri Erbak Lisesinde eğitim gören, suç işlememiş 40'ı kız 80'i erkek olmak üzere toplam 120 ergen katılmıştır. Araştırmada, suç işlemiş ve işlememiş ergenlerin benlik kavramları arasındaki fark, çift örneklem bağımsız "f testi kullanılarak ortaya konmuştur. Sonuçta, beklentilerin tam tersine şaşırtıcı bir şekilde suçlu ergenlerin benlik kavramları daha yüksek çıkmıştır. Suç işlemiş ve işlememiş ergenlerin gelecek zaman perspektifleri arasındaki ilişkiye, Pearson ki-kare testi kullanılarak bakıldı. Sonuçta iki grup arasında anlamlı bir farka ulaşıldı. Her iki grubun gelecek zaman perspektifleri ile benlik kavramları arasındaki ilişkiye, tek yönlü varyans analizi kullanılarak bakılmıştır. Sonuçta suç işlemiş ergenlerde anlamlı bir ilişkiye rastlanırken suç işlememiş ergenlerde anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. İki grubun benlik kavramlarının alt ölçeklerini karşılaştırmak için Mann- Whitney U testi kullanıldı ve sadece başetme gücü, çevre uyumu ve sosyal ilişkiler alt ölçeklerinde, suçlu grup lehinde anlamlı bir farka ulaşıldı. Her iki grubun gelecek zaman perspektiflerini kontrol düzeyleri, oranlar arası farka ilişkin uz" testiyle karşılaştırıldı. Sonuçta anlamlı bir farka ulaşılamadı.
In this research, it has been scrutinized and stated that the relationship between self- concepts, sub-measurements of self-concepts and future time perspectives of guilty and non-guilty adolescents. Besides, it has been examined that the relationship between the ages and the sexuality of groups and self concepts, future time perspectives, and also the relationship among self- concepts, future time perspectives and the control level of the future time perspectives have been examined. In the study, it has been included 80 guilty boys between 15-18 years old ages who has made the offence in the city of Bursa and 120 non-guilty students from the High School of Nuri Erbak. All of them were between 15-18 years old ages and 40 of them were girls and other 80 were boys. In the study, the difference between the guilty and non-guilty adolescents has been stated by using tween sample independent " t " test. In conclusion, contrary to expectations it has been surprisingly found that the score of self- concepts of the guilty adolescents are higher than the non-guilty adolescents' score. The relationship between future time perspectives of guilty and non-guilty adolescents has been examined by using Pearson " k-square " test and finally concluded a significant difference between two groups. The relationship between future time perspectives and self-concepts of two groups has been examined by using one-side variant analysis. In conclusion, a significant relationship has been encountered in the guilty adolescents while has not been encountered a significant relationship in the non-guilty adolescents. In order to compare the self-concepts of two groups Mann-Whitney " u " test has been used and has only reached a significant difference in favour of guilty group in the sub-measurements of the strength to cope with, the accordance to the environment and the social relationships. The control level of the future time perspectives of two groups have been compared by using interratio differencial " z " test. Finally, a significant difference has not been reached.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9155
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160853.pdf
  Until 2099-12-31
7.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons