Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9139
Title: Neonatal sepsisin başlangıç antibiyotik tedavisinde tobramycin
Other Titles: Tobramycin in the initial antibiotic treatment of neonatal sepsis
Authors: Çepni, Davut
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Child health and diseases
Antibiyotik
Antibiotic
Tedavi
Treatment
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çepni, D. (1984). Neonatal sepsisin başlangıç antibiyotik tedavisinde tobramycin. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kasım 1983 - Temmuz 1984 tarihleri arasında yapılan bu prospektif çalışmada, toplam 60 yenidoğan sepsis olgusu iki grupta incelenmiştir. Gruplar rastgele tayin edildikten sonra, olgular sırasıyla Grup I ve Grup I I' ye alınmıştır. Grup I (n = 30)'e Cefazolin (50 mg/kg/gün) + Tobramycin (5 mg/kg/gün) ve Grup II (n = 30) 'ye de Tobramycin (5 mg/kg/gün) İ.V. olarak, ortalama 10 gün süreyle ve 12 saatte bir tedavi uygulanmıştır. Antibiyotik tedavisine başlamadan önce kan ve diğer kültürlerle laboratuvar incelemeleri için örnekler alınmış ve bütün vakaların baş langıçta ve klinikte yattıkları süre içerisinde, belli aralıklarla fizik muayeneleri yapılarak patolojik bulguları saptanmıştır. Her iki tedavi grubundaki olgular arasında yaş, ağırlık, cinsiyet, klinik bulgular ve hematolojik değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Toplam 60 neonatal sepsisli olgudan 166 kan kültürü alınmış ve 77 mikroorganizma üretilmiştir. Kan kültürlerinde üreyen mikroorga nizmaların sıklığı bakımından gram pozitif (staph. coag negatif)- 25 - mikroorganizmalar ilk sırada yer almış ve ikinci sırada yer alan Entero- bakter ise en çok üreyen gram negatif mikroorganizma olmuştur. Grup I' de hassas kültür sayısı 38, Grup II 'de de hassas kül tür sayısı 38 olarak bulunmuştur. Kan kültürlerinde üretilen mikroorganizmaların antibiyogramları incelenmiş ve en yüksek oranda hassasiyetin (% 57.1) Tobramycin' e karşı olduğu saptanmıştır. Cefazolin + Tobramycin uygulanan grupta (Grup I) 5 vaka ölmüş, ölüm oranı % 16.6 olarak bulunmuş ve yalnız Tobramycin uygulanan grupta (Grup II) ise 6 vaka ölmü%,ölüm oranı da % 20 olarak bulunmuştur. Grup I ve Grup II arasında ölüm oranı yönünden anlamlı istatis tiksel fark bulunamamıştır. Ekonomik olması, daha kolay uygulanabilmesi ve injeksiyon sayısının az olması nedeniyle neonatal sepsisin başlangıç antibiyotik tedavisi için yalnızca Tobramycin kullanılmasının yeterli ve uygun olabileceğinin söylenebileceği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9139
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158655.pdf
  Until 2099-12-31
1.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons