Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8976
Title: Öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretimi tanıma düzeyleri
Other Titles: Determining teacher's familiarity level with computer assisted education
Authors: Bilgin, Asude
Özgür, Yücel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli öğretim
Computer assisted teaching
Issue Date: Apr-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgür, Y. (2004). Öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretimi tanıma düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında öğretmenlerin B.D.Ö. tanıma düzeyleri incelenmiştir. Çalışma betimsel bir çalışmadır. Konu île ilgili literatür taraması yapılmış,ügili kaynaklar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bilgisayar destekli öğretimin tanımı yapılmış,dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilmiş,bilgisayar destekli öğretimde öğretmenlerin rolü ve önemi belirtilmiş,bilgisayar destekli öğretimin yararları ve sakıncalı yönleri vurgulanmıştır. Konu ile ilgili verileri toplamak için anket geliştirilmiştir. Anket hazırlanırken konu ile ilgili uzman kişilerin ve öğretmenlerin fikirleri alınmıştır. Anket 22'i çoktan seçmeli, 3 'ü açık uçlu 25 sorudan oluşturulmuştur. Anket seçilen okullarda 143 öğretmene uygulanmıştır. Ankette yer alan her sorunun sayı ve yüzdeleri labaratuarı olan ve labaratuarı olmayan okullar için ayrı ayrı hesaplanmıştır.Ayrıca, açık uçlu soruların cevapları ana başlıklar halinde sınıflandırılmış sayı ve yüzdeleri belirtilmiştir.Ayrıca bilgisayar labaratuarı olan okullar ile bilgisayar labaratuarı olmayan okullarda çalışan öğretmenlerin,BDÖ'i tanıma bakımından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın bulguları özetle aşağıdaki gibidir: 1. Öğretmenlerin bilgisayara sahip olma,bilgisayar kursuna katılma, bilgisayarda temel işlemleri yapma,ortalama bilgisayar kullanma süresi bakımından yeterli düzeyde oldukları söylenebilir. 2.Ancak; bilgisayar konusundaki gelişmeleri takip etme,bilgisayarda ders materyali geliştirme,yazılı sınavların uygulanmasında ve değerlendirilmesinde,bilgisayardan derste yararlanma,yazılımlara ulaşma,kendi alanı ile ilgili yazılım geliştirme ve kullanma düzeyleri düşüktür. 3. Öğretmenlerin %12'i B.D.Ö'in yararlı olmadığını düşünmektedir, %88'i B.D.Ö'in yararına inanmaktadır. 4. Öğretmenlerin sadece %5 kendilerini B.D.Ö. konusunda yeterli görmektedir. 5. Öğretmenlerin % 80 B.D.Ö. konusunda yetiştirilme ihtiyacı hissetmektedir. 6. Öğretmenlerin % 24ü B.D.Ö hakkında bir açıklama ve yorum yapamamıştır.
In this study teacher's familiarity level with computer assisted education has been investigated. This w as a de scriptive study. Literature s tudy has b een c arried o ut about t he t opic, relevant resources have been examined and evaluated. It has been defined what computer assisted education is. Developments in Turkey and worldwide have been evaluated. Teachers' part and importance in computer assisted education has been stated. Advantages and draw backs of computer assisted education have been stressed. A survey has been prepared in order to obtain data about the topic. Experts on the field have been consulted and teachers have been asked for their ideas while preparing the survey. As a result of the studies and examinations performed a 25-question survey has been prepared. Open -ended questions were also included in the survey. The survey was conducted on 143 teachers from selected schools. In order to compare the data obtained schools with and without computer laboratories were determined. The number and percentage of each question in the survey were calculated for each type of school. The average, standard deviation and frequency of the multiple choice questions in the survey were calculated. Also, the answers of the open ended questions were arranged under headings and their number and percentage were stated. Finally, the correlation coefficient of schools with and without computer laboratory was calculated in order to determine the effect on the familiarity level of computer assisted education. The findings of the survey are as follows in short: 1. They have displayed positive progress in respect to having a computer, attending a computer command course, performing basic operations and in respect to average computer usage time. 2. However, in accordance with the data obtained, it is not possible to state that they are at good level in respect to following developments about computers, making use of the computer in developing course materials or giving or evaluating examinations in the computer as well as making use of the computer during the lessons, accessing software or developing and using software in their fields. 3. 12% of teachers believed that C.A.E is not beneficial whereas 88% of them believe that it is. 4. Only 5% of teachers consider themselves competent in C.A.E. 5. 80%) of teachers feel in need of being trained in C.A.E.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8976
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148010.pdf3.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons