Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8348
Title: Yönetimde yeni yaklaşım: Balanced Scorecard ve bir uygulama
Other Titles: New approach at management: Balanced Scorecard and an execution
Authors: Astarlıoğlu, Sabri
Ünler, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Stratejik planlama
Kurumsal karne
İş mükemmelliği
Performans yönetimi
Performans ölçümü
Entellektüel sermaye
Strategic planning
Balanced scorecard
Business excellence
Performance management
Intellectual capital
Performance measurement
Issue Date: 2-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünler, İ. (2010). Yönetimde yeni yaklaşım: Balanced Scorecard ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşletmelerin geleceğinin garanti altına alınması için iyi bir performans yönetim aracı hayati önem taşımaktadır. İşletme performansının ölçümü köken olarak finansal verilere dayanmaktadır. 1990'lı yıllarda artan rekabet ile sadece finansal verilere dayanan performans ölçümünün yetersiz kalması üzerine yeni performans yönetimi araçlarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu dönemde geliştirilen çok boyutlu performans ölçümü araçlarından en çok kabul gören ve kullanım alanı bulan 1992 yılında Kaplan ve Norton tarafından geliştirilen Kurumsal Karnedir (Balanced Scorecard). Finansal sonuçların müşteriler, süreçler, çalışanlar ve öğrenme gibi birçok değişik faktöre bağlılığını ve bu faktörlerin birbiriyle olan ilişkisini ortaya koyan kurumsal karne yaklaşımı son 75 yılda geliştirilen en önemli yönetim aracı olarak kabul edilmektedir. Tez ile amaçlanan, kurumsallaşma sürecinde olan Türk işletmelerine kurumsal karneyi alternatif bir yönetim aracı olarak tanıtmak, bu şekilde bu işletmelerin stratejilerini eyleme dönüştürmelerine katkı sağlamaktır. Kaynak araştırması esnasında hem Avrupa'da, hem de Amerika'daki uygulamalarının incelendiği çalışmada kurumsal karne tüm boyutlarıyla ele alınıp, uygulamanın başarıya ulaşması için gerekli koşullar da açıklanmıştır. Son bölümde kurumsal karnenin bir üretim işletmesinde uygulaması ile kurumsal karnenin Avrupa Kalite vakfının (EFQM) geliştirdiği iş mükemmelliği modeliyle uyumu ve birbirini tamamlayan araçlar olduğu örneğiyle açıklanmıştır.
An appropriate performance management system has a vital importance to ensure the future of the companies. Originally, the performance measurement is based on financial data. With increasing competition in 90s a performance measurement system, which is based only on financial issues has been accepted to be insufficient and new performance measurement tools have been developed. In this period, among these multi perspective performance management tools Balanced Scorecard, which was developed by Kaplan and Norton, is the one which is widely accepted and used all over the world. The Balanced Sorecad links the financial results with other perspectives like customers, internal processes, employees and learning. Balanced Scorecard is considered to be most valuable management tool of last 75 years. By this study it is aimed to introduce Turkish companies with such an important management tool. Balanced Scorecard is recommended as an appropriate performance management tool, especially for the companies which are planing to change their management structure. In this study the balanced scorecard is explained not only with all perspectives but also with the conditions necessary for successfull implementation. In the case study section the relationship between Balanced Scorecard and EFQM-Business excellence is explained. These two tools are considered to be complementary tools.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8348
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311061.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons