Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8339
Title: Abbâsî Devleti’nin kuruluşu ve ilk halife Ebü’l-Abbâs Es-Seffâh dönemi
Other Titles: The establishment of the Abbasid State and the first caliph Ebü’l-Abbâs es- Seffâh’s period
Authors: Maydaer, Saadet
Apak, İlknur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Abbâsi ihtilali
Abbasid revolution
Seffâh
Humeyme
Ebû Müslim
Horasan
Talas Savaşı
Humayma
Khorasan
Talas war
Abu Muslim
Issue Date: 22-Mar-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Apak, İ. (2019). Abbâsî Devleti’nin kuruluşu ve ilk halife Ebü’l-Abbâs Es-Seffâh dönemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Abbâsî Devleti’nin Kuruluşu ve İlk Halife Ebü’l-Abbâs es-Seffâh Dönemi İsmini Hz. Peygamber’in amcası Abbâs b. Abdülmuttalib’den alan Abbâsîler, uzun bir propaganda faaliyeti sonunda Emevî Devleti’nin hâkimiyetine son vermiştir. Abbâsîler Ümeyyeoğulları’na muhalif grupların desteğini de alarak ihtilâl hareketini geniş bir sahaya yaymıştır. Abbâsoğullarının yaşadığı Humeyme, organisazyonun merkezini oluştururken davetin faaliyet sahası olarak Horasan bölgesi seçilmiştir. Kûfe şehri de her iki alanın haberleşmesini sağlayan bir köprü vazifesi görmüştür. Muhammed b. Ali’nin başlattığı Abbâsî davetinin başarılı bir ihtilâle dönüşmesinde pay sahibi olan kişi ise Ebû Müslim el-Horasanî’dir. 132/750 yılında kurulan Abbâsî Devleti’nin ilk halifesi Ebü’l-Abbâs es-Seffâh olmuştur. Seffâh, kısa süren hilafeti boyunca Abbâsî iktidarını sağlamlaştırmak adına faaliyetler yürütmüştür. Başta Ümeyyeoğulları olmak üzere potansiyel tehdit oluşturan her türlü oluşuma karşı sert ve acımasız tedbirler alan Ebü’l-Abbâs daha çok dâhili meselelerle ilgilenmiştir. Dolayısıyla Türk ve dünya tarihi açısından önemli bir olay olan Talas Savaşına mevcut iç karışıklıklar sebebiyle o dönem için çok ehemmiyet verilememiştir. Ancak Talas Savaşı’nın etkileri daha sonraki süreçte belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.
The Abbasids which took its name from The Prophet's uncle Abbâs b. Abdulmuttalib ended the dominance of the Umayyad dynasty after a long propaganda campaign. They have spread over a large area the revolutionary movement with taking the support of groups opposed to the Umayyad. While the Humayma, where the Abbasid people lived, formed the center of the organization, the Khorasan region was chosen as the activity area of the invitation. The city of Kûfe has also served as a bridge that provides communication between the two areas. Abu Muslim al-Khorasani is the person who has been involved in the transformation of the Abbasid invitation initiated by Muhammad b.Ali into a successful revolution. Abu’l-Abbas al-Seffah was the first caliph of the Abbasid state founded in 132/750 AD. Seffah carried out activities in order to consolidate the Abbasid power during his short caliphate. Abu’l-Abbas who took harsh and brutal measures against any form of formation that poses a potential threat was more interested in internal issues. Therefore, the Talas war, which is an important event in terms of Turkish and world history, could not be given much importance due to the current internal turmoil. However, the effects of the Talas war emerged clearly in the later period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8339
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilknur_apak_tez.pdf.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons