Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8330
Title: Abdürrahim Tirsî ve Divanı
Other Titles: Abdürrahim Tirsî and his Divan
Authors: Kara, Mustafa
Yüce, Emine Aydoğmuş
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Abdürrahim Tirsî
Divan
Biyografi
İnceleme
Metin
Biography
Research of text
Issue Date: 5-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yüce, E. A. (2010). Abdürrahim Tirsî ve Divanı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada, onaltıncı yüzyıl sufi şairlerinden Abdürrahim Tirsî'nin Divan'ı günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Divan üzerinde tetkikler yapılabilmesi için müellifin edebi kişiliğini oluşturan faktörlerin incelenmesi gerekmiştir. Bu gereklilik sebebiyle Tirsî'nin yaşadığı yıllardaki içtimâî, siyâsî ve kültürel ortam ortaya konulmuştur.Kaynaklarda hakkında yüzeysel bilgiler bulunan Tirsî'nin hayatı, geniş bir çerçevede sunulmaya çalışılmıştır. Sufi kimliği ön planda olan Tirsî'nin hayatı, bu yönüne ağırlık verilerek aktarılmıştır.Metin, şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Çalışmada Tirsî'nin edebî ve fikrî yönüyle ilgili incelemelerde bulunulmuş ayrıca Türk Tasavvuf kültüründeki yeri ortaya konulmuştur.
Abdurrahim Tirsîs who is the one of the sufies of sixteenth century, Divan (poems) has been translated from the Turkish with Otoman Alphabet to the Turkish with Latin Alphabet and the text has been analisied. Before analysing the text, effects of social, politicial and cultural background on Tirsîs poem has been exposed.There are superficial knowledges in sources about Tirsîs biography. Because of the this exposing his biography has needed hard work. His mystical side has insisted when his biography has been exposed.The text (Divan)s contents and structure have been researched. Tirsîs poetical and entellectual side has been examined in detail along the research. In additionally Tirsîs position in Culture of Turkish Sufism has been presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8330
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311059.pdf8.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons