Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8273
Title: Siklik nötropeni ve konjenital nötropeni (Kostmann kastalığı)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Kılıçbay, Fatih
Kılıç, Sara Şebnem
Keywords: Konjenital nötropeni
Siklik nötropeni
Nötrofil üretimi
Lökosit kinetiği
Congenital neutropenia
Cyclic neutropenia
Neutrophil production
Leukocyte kinetics
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıçbay, F. ve Kılıç, S. Ş. (2004). "Siklik nötropeni ve konjenital nötropeni (Kostmann kastalığı)". Güncel Pediatri, 2(1), 64-68.
Abstract: Nötrofiller immünolojik savunmanın önemli bir bileşenini oluşturan fagositik hücrelerdir. Kemik iliğinde çok yönlü kök hücrelerinden türeyen fagosit prokürsörleri , granülosit monosit koloni uyarıcı faktör (GM-CSF) ve granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) gibi uyarıcılarla, kemik iliğinde prolifere olarak olgun segmente nötrofillere dönüşmektedirler. Nötrofil olgunlaşmasının ilk üç basamağı olan myeloblast, promyelosit ve myelosit aşamasındaki hücreler bölünme yeteneğine sahip genç hücrelerdir (fiekil 1). Myelosit evresinden sonra hücreler bölünme yeteneklerini kaybederek metamyelosit, band hücreleri ve son olarak segmente polimorfonükleer nötrofiller (PNL) haline gelirler (fiekil 1). Myelositden olgun nötrofil aşamasına kadar geçen zaman 11 gündür. Nötrofiller olgun çağa eriştikten sonra ortalama 6-8 gün kemik iliğinde yaşarlar (depo kompartmanı) ve daha sonra bazı salınım faktörlerinin etkisiyle, dolaşıma salınırlar. Nötrofiller irreversibl olarak dokuya infiltre olmadan önce 6-12 saat dolaşımda kalırlar, yaşam sikluslarını ise 24 saat sonra tamamlarlar. Stres, kortikosteroidler, kompleman fragmanları (C5a), katekolaminler matür nötrofillerin dolaşıma karışmasını hızlandırırken, metamyelosit ve band hücrelerinin periferik dolaşıma karışmasına neden olmaktadırlar (1,2).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912981
http://hdl.handle.net/11452/8273
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_9.PDF114.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons