Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8174
Title: 16. yüzyılda Arnavutluk'ta İslam'ın yayılışı
Other Titles: Expansion of Islam in Albania in XVI. century
Authors: Yediyıldız, M. Asım
Tereziu, Agim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Arnavutluk
İllirya
İslamlaşma
İhtidalar
Osmanlı
Devşirme
Fetih
XVI. yüzyıl
Albania
Illyria
Islamization
Conversion
Ottoman
Devşirme
Conquest
XVI. century
Issue Date: 5-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tereziu, A. (2010). 16. yüzyılda Arnavutluk'ta İslam'ın yayılışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Arnavutların ataları kabul edilen İlliryalıların dini putperestlik idi. Romalıların Hıristiyanlaşmasından sonra Hıristiyanlık Arnavutlar arasında da yayılmaya başladı. Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesi Arnavutluğu da bölmüştür. Orta Arnavutluk'ta bulunan İşkombi nehri ayrılma sınırı olarak kabul edilmektedir. Bu nehrin kuzeyinde kalan Arnavutlar Katolik, güneyindekiler ise Ortodoks mezhebine bağlanmışlardır. Ortaçağ boyunca Osmanlıların gelişine kadar Arnavutluk'ta Arap tüccarların, Peçenek ve Vardar Türklerinin Müslüman etkileri görülmüştür. Fakat bu etkiler, haçlı seferleri döneminde silip gitmiştir. Osmanlılar, Kosava Meydan Savaşı'ndan sonra doğu ve güney Arnavutluk bölgesine girmişlerdir. Kuzey Arnavutluk'ta ise fetih çok geç olmuştur. Bunu engelleyen İskender Bey isyanı olmuştur. Fetih tam olarak ancak 1571 yılında Tivar şehrinin alınmasıyla tamamlanmıştır.Arnavutların İslam'a girişleri devşirme ve tımar sahiplerinin Müslüman olmalarıyla başlamıştır. Kitleler halinde İslam'a girişler önce şehirlerde başlamıştır. Köylerde kitleler halinde İslamlaşma ancak XVI. yüzyılın sonunda başlamıştır.
Idolatry was the religion of the Illyrians who are accepted as ancestors of the Albanians. After conversion of Roma to Christianity, this religion spread among Albanians too. Division of the Roman Empire resulted in division of the Albania and Shkumbin River in the middle of the country was accepted as borderline. While inhabitants of the north areas were Catholic, those who lived in the south chose to adhere to Orthodox Church. During the middle ages until Ottoman conquest, effects of Arab merchants, Pechenegs and Vardar Turks was seen in Albania. But this effects was wiped out during the crusades. After the Kosova War, Ottomans conquered east and south Albania. Because of the rebellion of Skanderbeg (Lord Alexander), the northern territories could be conquered later. However, the complete submission of Albania was not until the conquest of Tivar city in 1571.Conversion of Albanians to Islam started through devşirme and timar owners conversions. Mass conversion took place in cities first. Yet, mass conversion in villages did not start until the end of XVIth century.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8174
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311056.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons