Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7962
Title: Farklı zamanlarda hasat edilen kivilerde (Actinidia deliciosa cv. Hayward) normal ve kontrollü atmosfer koşullarında soğuk muhafaza süresinin etilen biyosentezine etkisi
Other Titles: Effects of controlled (CA) and normal atmosphere (NA) storage on ethylene biosynthesis in Hayward (Actinidia deliciosa) kiwifruits harvested at different periods
Authors: Eriş, Atilla
Öz, Ayşe Tulin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Kivi
Hayward
Sogukta muhafaza
KA
Etilen
ACC sentez
Kiwi
Cold storage
Ehylene
ACC synthesis
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, A. T. (2006). Farklı zamanlarda hasat edilen kivilerde (Actinidia deliciosa cv. Hayward) normal ve kontrollü atmosfer koşullarında soğuk muhafaza süresinin etilen biyosentezine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Farklı olgunluk aşamalarında hasat edilen Hayward kivi meyveleri NA ve KA (%2 O2 ve%5 CO2 ) koşullarında muhafazaları sırasındaki fizyolojik, biyokimyasal ve bazı moleküler değişimler;özellikle etilen biyosentezi ilişkileri açısından araştırılmıştır. Bu amaçla, hasat kriteri olarak TSÇKMoranı dikkate alınmıştır. Buna göre birinci deneme yılında (2003-2004) TSÇKM oranları %4.5-5.5,%5.6-6.5, %6.6-7.5 ve 8.5-9.5 olacak şekilde; ikinci deneme yılında (2004-2005) ise, bir önceki seneelde edilen verilere göre %8.5-9.5 oranı çıkarılmış ve geriye kalan üç farklı aşamada TSÇKM oranları %4.5-5.5, %5.6-6.5 ve %6.6-7.5 olacak şekilde meyveler hasat edilmiştir. Bulgularımıza göre,meyve büyüme artışı sigmoid bir eğri göstermiştir. Derim sonrası izlenen solunum hızı sonuçlarınagöre Hayward kivi meyvesinin yavaş bir solunum hızına sahip olduğu belirlenmiştir. NAmuhafazasının 2. ayı sonunda meyve eti sertliği hızlı bir düşüş göstermiş, KA muhafazası bu düşüşhızını yavaşlatmıştır. Erken zamanda derilen I. ve II. derim meyvelerinde etilen üretim hızı geçzamanlarda derilen III. ve IV. derim meyvelerine göre muhafaza süresince daha düşük miktardaolmuş; meyve sertliği ise I. ve II. derim meyvelerinde daha yüksek bulunmuştur. KA ve NAmuhafazasının 1. ayı sonunda TSÇKM oranı hızlı bir artış göstermiş sonraki aylarda bu artışyavaşlamıştır. Her iki muhafaza sonunda da -a* (+kırmıı,- yeşil) meyve eti renk değişimi artışgösteririken b* (+sarı,-mavi) ve L(parlaklık) renk değerleri düşmüştür. ncelenen kaliteparametrelerine göre, KA muhafazası Hayward kivi çeşidinin etilenin üretim hızını azaltarak meyveolgunlaşmasını geciktirdiği belirlenmiştir. Özelikle 1. deneme yılında muhafazanın 1. ayı sonundaACC miktarında önemli bir miktar artış saptanmıştır. Gerek muhafaza süresi açısından en ideal derimolumunun belirlenmesi; gerek NA ve KA'nın farklı zamanlarda derilen meyvelerin etilenmekanizmasına etkisini belirlemek; gerekse etilen üretimine dönük sorumlu protein bantlarınıbelirlemek için SDS-PAGE yöntemi kullanılarak protein jel elektroforezi yapılmıştır. Analizsonucunda özellikle etilen üretiminden sorumlu olabilecek bantların varlığı tespit edilmiştir. Protein jelfotoğraflarından elde edilen görüntüler incelendiğinde farklı molekül ağırlığına sahip bir çok bandınvarlığı tespit edilmiştir. Özellikle, KA meyvelerinde hemen hemen hiç görüntülenemeyen ancak NAmeyvelerinde görüntülenen 38 kDa ağırlığındaki protein bandının etilen üretiminde rol alan ACCenziminden sorumlu olabileceği sonucuna varılmıştır.Bu çalışmada gerek etilen biyosentezi ve gerekse diğer kalite kriterleri dikkate alındığında TSÇKM mktarının %5.6-6.5 olduğu ikinci derim zamanının uzun süreli muhafaza için en idealderim olumunu verdiği ve KA'nın da en ideal muhafaza koşulu olduğu görülmüştür.
“Hayward” kiwifruits were picked at four different harvest times according to their total soluble solids (TSS) (%) of 4.5-5.5, 5.6-6.5, 6.6-7.5 and 9.5-10.5 in the first year (2003-2004). The same harvest criteria were used for the second year (2004-2005) of studies except last pick which was cancelled. The objective of this study was to evaluate the effects of NA and CA conditions (2% O2 + 5% CO2) during storage on fruit quality changes in kiwifruits by physical, biochemical and some molecular analyses. Fruit growth rate increased rapidly for the first 4-5 weeks then slowed down until harvest time. “Hayward” kiwifruits showed sigmoid curve during the growing period. Generally, respiration behavior of freshly harvested fruit showed slightly increase without maximum at 20oC. Results indicated that NA fruits softened faster during first 2 months of storage. This effect was reduced in CA storage. Fruits harvested early (I and II) showed less ethylene production compared to late harvested fruit (III. and IV). However, the fruit firmness were higher in early picks. TSS increased markedly during first 30 days of storage and remained almost costant thereafter in all treatments. The results also implied that CA storage reduced the rate of ethylene production compared with NA storage. Especially, in the end of first month ethylene production increased markedly in all picks under NA. -a*(+red,-green) value of kiwifruit flesh color increased but L (ligtness) and b*(+yellow,-blue) values deacreased with time in CA and NA storage. ACC synthesis increased sharply after 30 days of storage in all picks during first year of storage. Total protein profiles were determined using SDS-PAGE to evaluate the effects of CA and NA storage on ethylene biosynthesis mechanism and best harvest period for long storage and better quality. In CA and NA storage on differently harvested fruit, protein profiles showed that there were some differences in protein bands. Generally, CA fruit protein profiles showed that there were no any differences among fruits picked at different harvest times. However, NA stored fruits had a 38 kDa protein band which was responsible for ACC synthesis In conclusion, our data indicate that both ethylene biosynthesis and some quality parameters examined so far, TSS content of the second pick was found to be perfect for harvest maturity if it is between 5.6-6.5% for long storage under CA and NA. Fruits harvested at these values can be stored without important quality losses for 5 months under CA conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7962
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183786.pdf8.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons