Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7823
Title: Hadislerde hayırlılık kavramı
Other Titles: Essay of the concenpt of hayırlılık in hadith
Authors: Köten, Akif
Hasar, Faik
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Din
Religion
Hadis
Hadith
Hayırlılık
Goodness
İslamiyet
Islam
Issue Date: 20-Dec-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hasar, F. (2012). Hadislerde hayırlılık kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hayır ifadesinin geçtiği hadislerin bütünlüğü içerisinde ele alınıp ne anlam ifade ettiğinin izahına çalışılmıştır. Tezimiz Kütüb'ü Sitte, Muvatta ve hadis dalında yazılmış olan meşhur türas kitapları incelenerek titiz bir araştırma sonucu meydana gelmiştir.Bu tez bir giriş, iki ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde hayır kavramının sözlük anlamı, Kur'an ve Hadiste hangi manalarda kullanıldığı incelenmiştir. Ayrıca hayrın, hayra yakın olan kavramlarla ilişkisi ele alınarak aralarındaki anlam bütünlüğü ortaya konulmuştur. Bu kavramlarda şunlardır: Hasene, Kerem, Fazilet, Birr, Salah ve Sadaka.Birinci bölümde, hayır kavramının ferdi hayatta işlenişi başlığı altında; İman, İbadet ve Ahlakla alakalı olan hadislerin hayır yönleri ve hayrın kapsadığı manalar irdelenmiştir. Yani faydalanılan hadisler hayır ihtiva eden konuları kapsadığı için, bunlara uygun başlıklar seçilmiş ve her başlık konusuna uygun olarak açıklanmıştır.İkinci bölümde de hayır kavramının sosyal hayatta işlenişi ele alınmıştır. Burada aile, toplum, ticari hayat ve hayır konusunda bazı toplumsal örnekler ana başlıkları kullanılarak, birinci bölümde olduğu gibi her hadis kendi konusunda alt başlıklar halinde içerdiği manalara göre açıklanmıştır.Sonuç bölümünde ise hayrın, hayat için ulaşılması gereken bir hedef ve erdem, dünya ve ahiret mutluluğunu yaşamak için gerekli bir faktör olduğu ifade edilmiştir.
At this thesis, the charity word was explained within the hadiths of include charity. It was occurred thoroughly by Kütüb-ü Sitte, Muvatta and surveying the well known hadith literature books.There are an entrance, two main parts and a result parts at this thesis.At entrance it was studied charitys dictionary meaning and which mean it was used at Koran and Hadith. More over relationship between charity and some close concepts about charitys were studied and meaning integrity was shown.These concepts are; goodness, kerem, virtue, birr, improvement, alms. At first part at the title of meanings of charity and charity concepts; it was explained belief, worship and ethics. So, the hadiths of used at this study having the subjects of charity we used suitable titles and each title was explained suitably as its subject.At second part, it was studied about charitys workings at social life, family, commerce, society and some social examples main titles were used as first part.At result, charity was explained as it is a target and erdem for reaching reaching life, a factor for both two world, world and hereafter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7823
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328659.pdf981.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons