Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7554
Title: Sağlıklı çocuklarda triküspit anüler düzlem sistolik hareketinin normal değerlerinin belirlenmesi
Other Titles: Normal references of tricuspid annuler plane systolic excursion values in healthy children
Authors: Bostan, Özlem Mehtap
Uysal, Fahrettin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
Keywords: TAPSE
Referans değerler
Sağlıklı çocuklar
Sağ ventrikül sistolik fonksiyonu
Reference values
Healthy children
Right ventricle systolic function
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, F. (2014). Sağlıklı çocuklarda triküspit anüler düzlem sistolik hareketinin normal değerlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Giriş ve amaç: Triküspit anüler düzlem sistolik hareketi (TAPSE) sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan ekokardiyografik bir ölçümdür. Erişkinlerde normal TAPSE değerleri belirlenmişken çocuklarda referans aralıklarla ilgili yapılan çalışma sayısı yeterli değildir. Bu çalışmada ülkemizdeki sağlıklı çocukların referans TAPSE değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır Yöntem ve gereç: Çalışmada polikliniğimize üfürüm nedeni ile yönlendirilen, yaşları 0-18 arasında değişen 670 sağlıklı çocuk değerlendirildi. Kardiyak problemi olanlar veya başka bir hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. TAPSE ölçümü M-mod ekokardiyografi tekniği kullanılarak ölçüldü. Çocuklarda yaş ve yüzey alanının TAPSE ile ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Ortalama TAPSE değerleri 19,96±5,49 bulundu. Kız ve erkek çocuklar arasında TAPSE değerleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Artan yaş ve yüzey alanı ile beraber TAPSE değerlerinin arttığı tespit edildi. Ortalama TAPSE değeri yenidoğan yaş grubunda 9±1,35 iken 13-18 yaş grubunda 26,27±3,37 bulundu. Çalışmada kalp hızı ile TAPSE arasında ise negatif korelasyon olduğu tespit edildi. Sonuç: Bu çalışmada ülkemizde sağlıklı çocuklarda TAPSE değerlerinin normal aralıkları persantil tablolar oluşturularak sunuldu. Bu referans değerler çocuklarda sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarını değerlendirmek için günlük pratikte yol gösterici olabilir.
Introduction and objectives: Tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) is an echocardiographic measure that allows us to assess right ventricular systolic function. Although normal values are available in adults, there are not enough studies for references of TAPSE in children. Our objective was to establish reference values for TAPSE in our country. Methods and materials: This study included 670 healthy children (age range, 0 to 18 years) referred to our out-patient department for assessment of cardiac murmur. Patients with confirmed cardiac or any other disease were excluded. TAPSE was measured using M-mode echocardiography. The correlation between ages and body surface areas in children and TAPSE values were investigated. Results: Mean TAPSE values were 19,96±5,49. There was no significant differences in TAPSE values between female or male children. TAPSE values increased by the increasing age and body surface area. TAPSE ranged from a mean of 9±1,35 in neonates to 26,27±3,37 in 13-18 years age group. There was found to be a negative correlation between TAPSE values and heart rate in the study. Conclusion: Normal values of healthy children for TAPSE in our country were presented as percentile charts in this study. These reference values could guide the clinicians to evaluate the systolic functions of right ventricle in children in daily practice.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7554
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352963.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons