Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemircan, Celaleddin-
dc.contributor.authorGömleksiz, Muhammed Rıdvan-
dc.date.accessioned2020-01-26T12:09:45Z-
dc.date.available2020-01-26T12:09:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationGömleksiz, M. R. (2018). Acil serviste dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli hastaların epidemiyolojik özellikleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7044-
dc.description.abstractBu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM) Acil Servisine başvuran ve dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli hastaların epidemiyolojik özellikleri ve başvuru sırasında malign hastalığı ile ilişkili özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışma kesitsel olarak planlandı ve 1 yıllık süreçte acil servise başvuran ve dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli toplam 1603 hasta alındı. Hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri, majör başvuru semptomları, tanıları, hospitalizasyon ve mortalite oranları gibi epidemiyolojik özellikleri ve ayrıca konsülte edildiği bölümler, malignite türü, metastaz varlığı, tedavi öyküsü ve malign hastalığı ile acil servis başvurusu arasındaki ilişki gibi özellikler incelendi. Maligniteli hastaların %62,6'si erkek, %37,4'ü kadın olup yaş ortalaması; 59±13 yıl idi. Acil servise başvuran tüm maligniteli hastalar arasında sistem ve bölgelere göre gruplandırıldığında en sık görülen malignite tipleri; akciğer kanseri (%21,8), gastrointestinal kanal kanserleri (%16,2) ve lösemiler (%12,4) olarak saptandı. Solid organ kanserli hastalar içinde en sık akciğer kanseri, kolorektal kanserler ve mide kanseri saptandı. Hastalarda en sık görülen majör semptomlar; halsizlik-iştahsızlık (%20,3), nefes darlığı (%16,6) ve ateş (%12,9) idi. Acil servise en sık başvuru nedeni olan hastalık ilişkili durumlar ise; hastalık progresyonu (%46,2) ve enfeksiyonlar (%36,2) idi. Sonuç olarak, acil servise başvuran hastaların malignite türlerinin sıklıkları ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarla benzer bulundu. Hastaların majör semptomları, başvuru nedenleri, acil servisteki mortalite ve yatış oranları ve yatan hastalardaki mortalite oranları; malignite türüne ve hastalığının evresine bağlı olarak değişmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, we aimed to determine epidemiological characteristics and their relationship with malignancy of solid organ cancer and hematological malignant patients admitted to Emergency Department (ED) in Uludag University Health Care and Research Centre and consulted to the Internal Medicine Department. The study planned cross-sectional and included 1603 patients with solid organ cancer and hematological malignancy admitted to ED and consulted to the internal medicine during 1 year. We investigated epidemiological characteristics of the patients such as age, gender, major symptoms for ED visits, diagnoses, hospitalization and mortality rates and also the consulted departments, type of malignancy, the presence of metastasis, treatment history, and the relationship between malignancy and ED visits. Of these patients with malignancy, 62,6% (1020) were male whereas 37,4% (583) were female and the average age was 59±13. When grouped according to systems and regions among all malignant patients admitted to ED the most common types of malignancy were lung cancer (21,8%), gastrointestinal duct cancer (16,2%) and leukemia (12,4%). Lung cancer, colorectal cancer and stomach cancer were the most diagnosed types among the patients with solid organ cancer patients. The most common major symptoms in patients were fatigue-anorexia (20,3%), shortness of breath (16,6%) and fever (12,9%). The most common reasons as a disease-related condition for ED visits were disease progression (46,2%) and infections (36,2). In conclusion, the frequency of malignancy types of the patients admitted to ED was similar with other studies performed both in Turkey and in the world. Major symptoms of the patients, reasons for ED visits, mortality and hospitalization rates for ED visits and mortality rates of hospitalized patients differ according to the type of malignancy and phase of the illness.en_US
dc.format.extentIV, 47 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAcil servistr_TR
dc.subjectKansertr_TR
dc.subjectMalignitetr_TR
dc.subjectKonsültasyontr_TR
dc.subjectDahiliyetr_TR
dc.subjectEmergency departmenten_US
dc.subjectCanceren_US
dc.subjectMalignancyen_US
dc.subjectConsultationen_US
dc.subjectInternal medicineen_US
dc.titleAcil serviste dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli hastaların epidemiyolojik özellikleritr_TR
dc.title.alternativeEpidemiological characteristics of the patients with solid organ cancer and hematological malignancy consulted to internal medicine in the emergency departmenten_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493364.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons