Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7044
Başlık: Acil serviste dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli hastaların epidemiyolojik özellikleri
Diğer Başlıklar: Epidemiological characteristics of the patients with solid organ cancer and hematological malignancy consulted to internal medicine in the emergency department
Yazarlar: Demircan, Celaleddin
Gömleksiz, Muhammed Rıdvan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Acil servis
Kanser
Malignite
Konsültasyon
Dahiliye
Emergency department
Cancer
Malignancy
Consultation
Internal medicine
Yayın Tarihi: 2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gömleksiz, M. R. (2018). Acil serviste dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli hastaların epidemiyolojik özellikleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM) Acil Servisine başvuran ve dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli hastaların epidemiyolojik özellikleri ve başvuru sırasında malign hastalığı ile ilişkili özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışma kesitsel olarak planlandı ve 1 yıllık süreçte acil servise başvuran ve dahiliye konsültasyonu yapılan solid organ kanserli ve hematolojik maligniteli toplam 1603 hasta alındı. Hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri, majör başvuru semptomları, tanıları, hospitalizasyon ve mortalite oranları gibi epidemiyolojik özellikleri ve ayrıca konsülte edildiği bölümler, malignite türü, metastaz varlığı, tedavi öyküsü ve malign hastalığı ile acil servis başvurusu arasındaki ilişki gibi özellikler incelendi. Maligniteli hastaların %62,6'si erkek, %37,4'ü kadın olup yaş ortalaması; 59±13 yıl idi. Acil servise başvuran tüm maligniteli hastalar arasında sistem ve bölgelere göre gruplandırıldığında en sık görülen malignite tipleri; akciğer kanseri (%21,8), gastrointestinal kanal kanserleri (%16,2) ve lösemiler (%12,4) olarak saptandı. Solid organ kanserli hastalar içinde en sık akciğer kanseri, kolorektal kanserler ve mide kanseri saptandı. Hastalarda en sık görülen majör semptomlar; halsizlik-iştahsızlık (%20,3), nefes darlığı (%16,6) ve ateş (%12,9) idi. Acil servise en sık başvuru nedeni olan hastalık ilişkili durumlar ise; hastalık progresyonu (%46,2) ve enfeksiyonlar (%36,2) idi. Sonuç olarak, acil servise başvuran hastaların malignite türlerinin sıklıkları ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarla benzer bulundu. Hastaların majör semptomları, başvuru nedenleri, acil servisteki mortalite ve yatış oranları ve yatan hastalardaki mortalite oranları; malignite türüne ve hastalığının evresine bağlı olarak değişmektedir.
In this study, we aimed to determine epidemiological characteristics and their relationship with malignancy of solid organ cancer and hematological malignant patients admitted to Emergency Department (ED) in Uludag University Health Care and Research Centre and consulted to the Internal Medicine Department. The study planned cross-sectional and included 1603 patients with solid organ cancer and hematological malignancy admitted to ED and consulted to the internal medicine during 1 year. We investigated epidemiological characteristics of the patients such as age, gender, major symptoms for ED visits, diagnoses, hospitalization and mortality rates and also the consulted departments, type of malignancy, the presence of metastasis, treatment history, and the relationship between malignancy and ED visits. Of these patients with malignancy, 62,6% (1020) were male whereas 37,4% (583) were female and the average age was 59±13. When grouped according to systems and regions among all malignant patients admitted to ED the most common types of malignancy were lung cancer (21,8%), gastrointestinal duct cancer (16,2%) and leukemia (12,4%). Lung cancer, colorectal cancer and stomach cancer were the most diagnosed types among the patients with solid organ cancer patients. The most common major symptoms in patients were fatigue-anorexia (20,3%), shortness of breath (16,6%) and fever (12,9%). The most common reasons as a disease-related condition for ED visits were disease progression (46,2%) and infections (36,2). In conclusion, the frequency of malignancy types of the patients admitted to ED was similar with other studies performed both in Turkey and in the world. Major symptoms of the patients, reasons for ED visits, mortality and hospitalization rates for ED visits and mortality rates of hospitalized patients differ according to the type of malignancy and phase of the illness.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7044
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
493364.pdf1.02 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons