Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6983
Title: Abdurrahman Bistâmî’nin Nazmü’s-Sülûk Fî Müsâmereti’l-Mülûk adlı eseri ve Osmanlı tarih yazımındaki yeri
Other Titles: The work of Abd Al-Rahman Al-Bistâmî Nazm Al-Sulûk Fî Musârama Al-Mulûk and its place in Ottoman history writing
Authors: Oruçoğlu, İlhami
Karaman, Rıfat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Abdurrahman Bistâmî
Abd al-Rahman al-Bistami
Nazmü’s-sülûk
Tarih
Osmanlı
Nazm al-Sulûk
History
Ottoman
Issue Date: 8-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaman, R. (2019). Abdurrahman Bistâmî’nin Nazmü’s-Sülûk Fî Müsâmereti’l-Mülûk adlı eseri ve Osmanlı tarih yazımındaki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Osmanlı’da ilk tarih eserlerinin ortaya çıkışı, 15. yüzyıla yani kuruluşundan bir asrı geçen bir zamana rastlar. Dolayısıyla bu durum o dönemde yazılmış tarih eserlerini değerli kılmaktadır. İncelemiş olduğumuz eser Osmanlı’nın ilk tarih eserlerinin yazılmaya başlandığı dönemde kaleme alınmıştır. Çalışmada öncelikle, Bistâmî’nin doğumu, vefatı, okuduğu ve yazdığı eserler ile ilişkide olduğu kimseler ve coğrafya ele alınmıştır. Bu kısım Bistâmî’nin kendi eserleri, Bistâmî’den bahseden klasik eserler ve Bistâmî ve eserleri üzerine yapılan çalışmalardan yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde müellifin kim olduğunun tespitinin ardından, ikinci bölümde eseri Nazmü’s-sülûk fî müsâmereti’l-mülûk’a geçilmiştir. Eserin öncelikle yazma nüshalarına ulaşılmıştır. Daha sonra ulaşabildiğimiz nüshalarından istifadeyle muhtevası, kaynakları, üslubu, yazılış tarihi gibi yönleri itibariyle eser ele alınmıştır. Çalışmamızın üçüncü kısmında ise eserin Osmanlı tarih yazımındaki yeri ele alınmıştır. Konu, yazıldığı dönem, ele aldığı konular, Memlük tarih yazımıyla birlikte klasik İslâm tarih yazımının Osmanlı’ya taşınması ve etkilemiş olabileceği eser ve müellifler açısından değerlendirilmiştir. Nihayeti itibariyle hem müellifin hem de eserin Osmanlı’nın ilim dünyasında, daha özelde ise eser ve müellifin Osmanlı tarih yazımında önemli bir yere sahip olduğuna ulaşılmıştır.
The emergence of the first historical monuments in the Ottoman period falls with a time when a century has passed since the establishment of the Ottoman Empire that is 15th century. Therefore, this situation makes historical works written valuable at that time. The work we have studied has been written during the period when the first Ottoman history books began to be written. In the study, firstly, the births, deaths, readings and writings of Bistami and related persons and geography were taken up. This part was tried to be revealed by making use of the classical studies mentioned Bistami and the works on Bistami and their works, and referring to Bistami's own works. In the first part, after determining who the author is, in the second part the work of Bistami was dealt with Nazm as-Suluk fi Musaramat al-Muluk. At first, he manuscript has been reached in writing. Later on, the works were handled in terms of the contents of the work, sources, style, writing date, etc., using the copies that we could reach. In the third part of our work, the place of the work in Ottoman historiography was discussed. It is evaluated in terms of the subject, the period he wrote, the subjects he dealt with, Moving the writing of classical Islamic history together with Mamluk history writing to the Ottoman Empire and authors who may have been influenced. As a result, both the author and the work were found to have an important place in the world of science of the Ottoman Empire, more particularly in the Ottoman historiography.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6983
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fıfat_karaman_tez.pdf.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons