Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6775
Başlık: Fallot tetralojili olguların değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası erken ve geç dönemde görülen komplikasyonların tiplerinin ve oranlarının belirlenmesi
Diğer Başlıklar: The evaluation of fallot tetralogy cases and identification of complication types and rates seen in early and late post operation
Yazarlar: Bostan, Özlem Mehtap
Akaltun, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fallot tetralojisi
Pediatrik kalp cerrahisi
Aritmi
Tetralogy of falllot
Pediatric cardiac surgery
Arrythmia
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akaltun, F. (2013). Fallot tetralojili olguların değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası erken ve geç dönemde görülen komplikasyonların tiplerinin ve oranlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Fallot Tetralojisi (FT) siyanotik kalp hastalıkları içinde en sık görülenlerden birisidir. Kırk yıldan fazla bir süredir tüm düzeltme ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Çalışmamızın amacı; FT'li olguların klinik, ekokardiyografik, hemodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası gelişen erken ve geç komplikasyonların saptanarak, buna etki eden faktörlerin araştırılmasıdır.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nde Fallot Tetralojisi nedeni ile 1994 - 2010 yılları arasında ameliyat olmuş 100 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların; demografik özellikleri, ekokardiyografi bulguları, katater anjiografi bulguları, ameliyat zamanı, ameliyat tipleri, ameliyat sonrası erken ve geç dönemde görülen komplikasyonları değerlendirildi.Çalışmaya, yaşları 1 gün ile 15 yaş arasında değişen (ortalama tanı konulma yaşı 190 gün) 53' ü (% 53) erkek, 47' si (% 47) kız olan toplam 100 olgu alındı. İzlem sırasında 39 olguda (%39) siyanotik spell görüldü. Fallot tetralojisi nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 100 olgunun 18' ine iki basamaklı ameliyat (BT şant ve tüm düzeltme ameliyatı), 92' sine primer tüm düzeltme ameliyatı uygulandığı saptandı. Modifiye BT şant ve tüm düzeltme ameliyatının uygulandığı yaş ortalaması, sırası ile 6 ay ve 25 ay olarak tespit edildi. Ameliyat sonrası 100 olgudan 11 olgunun (%11) kaybedildiği tespit edildi. Ritim problemlerinin erken dönemde %14, geç dönemde ise %73 oranında olduğu ve bunların içinde en sık komplet sağ dal bloğu geliştiği saptandı. Ameliyat uygulanma yaşı arttıkça yaşam süresinin uzadığı görüldü.Sonuç olarak; merkezimizde uzun dönem izlenen FT'li olguların değerlendirildiği çalışmamızda elde edilen bulgular, hastalığın genel özellikleri ve ameliyat sonrası karşılaşılan sorunlar açısından önemli ve yol gösterici sonuçlar içermektedir. Bu nedenle çalışmamızın sonraki çalışmalar için literatüre katkıda bulunacağı düşüncesindeyiz.
The Evalution of Fallot Tetralogy Facts and The Determining The Types and The Rates Of Complications Seen After Operation In Early and Late PeriodTOF is the most frequent one among the cyanotic heart disease. Over fourty years, all correction operation are done successfully The aim of our study is; the evoluation of hemodynamic features, echocardiographic and clinic facts with TOF and determining the early and late complications after surgery and searching the factors which are impresed this occasion.In Pediatrics Cardiology of Uludag University Medical Faculty, 100 facts who have had surgery because of TOF, between 1998-2010, are observed retrospectively. Demografic features, the findings of echocardiography, the findings of catheter angiography, the time of surgery, types of surgery and the complications which are seen early and late period after surgery of the facts were evaluated.A total of 100 cases ages ranging between one day and 15 years, (average diagnosis age is 190 days), %53 percent of male and % 47 percent of female cases are taken to the study. During the follow up cyanotic spell is seen 39 cases. It is determined that surgical treatment which is applied on 100 cases by TOF of 18, two steps operation (BT shunt and all correction operation), 92 are applied primer all correction surgery. The average applying age of modified BT shunt and all correction operations are identified respectively 6 months and 25 months. It?s identified that 11 of 100 facts were died after surgery. It is emphasized that the problems of rhythm in early period is % 4, in late period %73 percent and among these the most frequent one is RBBB. It is seen that when the age of applying surgery is older the life span is getting longer.As a result, TOF cases, who are followed in a long period in our center are evaluated in our study obtained findings, general features of disease and the problems after surgery consists
URI: http://hdl.handle.net/11452/6775
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
324426.pdf691.3 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons