Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6710
Title: Bursa ilinde 2 ay-2 yaş çocuklardaki gastroözefageal reflü insidansının belirlenmesi
Other Titles: The incidence of gastroesophageal reflux in infants aged 2 months and 24 months in Bursa city
Authors: Özkan, Tanju Başarır
Göker, Cenk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Gastroözefageal reflü
Süt çocuğu
Radyonüklid sintigrafi
24-saatlik pH monitorizasyon
Insidans
Gastro-esophageal reflux
Infants
Radionuclide scintigraphy
24- hours pH monitorization
Incidence
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göker, C. (2007). Bursa ilinde 2 ay-2 yaş çocuklardaki gastroözefageal reflü insidansının belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Giriş: Gastroözefageal reflü (GÖR), mide içeriğinin geriye özefagusa kaçması şeklinde tanımlanır. Bu kaçış gün boyunca özellikle beslenme sonrasında fizyolojik olarak meydana gelir. Özefagusa olan bu geriye kaçış semptom ve komplikasyonlara yol açarsa Gastroözefageal Reflü Hastalığı (GÖRH) olarak adlandırılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı Bursa ili Nilüfer ilçesinde 2 ay – 24 ay arasındaki süt çocuklarında radyonüklid sintigrafi ve 24 saatlik pH monitorizasyonu uygulanarak GÖRH insidansı saptanması amaçlanmıştır. Metod: Bursa ili Nilüfer ilçesinde yaşayan 2 ay – 24 ay arasındaki süt çocuklarında Temmuz 2005 - Aralık 2006 tarihleri içerisinde evlerinde ailelerine anket formu doldurularak 565 çocuk tarandı. Şikayetlerine göre GÖR hastalığı düşünülen 100 çocuğa telefon ile ulaşılarak semptomlar tekrar sorgulandı ve ayrıntılı sistemik muayeneleri yapıldı. Bu çocuklardan 41 tanesine radyonüklid sintigrafi ve pH monitorizasyon uygulandı. Sonuç: Çalışmaya alınan 565 çocuğun 290 (%51) tanesi kız ve 275 (%49) tanesi erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 14.5 (2-28)ay ve ortalama ağırlıkları 10.1 (3.5-16.5)kg idi. Bu hastaların %92’sinde daha önceden GÖR tanısı konulmamıştı. Çocuklardan sadece %8’i anne sütü ile besleniyordu. Çocukların %39’unda ailede GÖR hastalığı öyküsü mevcuttu. Anket formuna verilen cevaplara göre çocuklardaki en sık görülen semptom %35 oranı ile öksürük idi. Kilo kaybı çocukların %19.8’inde ve kusma da %25 oranında görüldü. Yirmi dört saatlik pH monitorizasyon uygulanan hastaların %68’inde ve GÖR sintigrafisi yapılan hastalarında %75’inde pozitif sonuç saptandı. Tüm bu yöntemlerle bu bölge baz alınarak Bursa ilinde GÖR hastalığı insidansı %5 saptandı. Tartışma: Bu çalışmada Bursa ili için saptanan GÖR insidansı literatür ile uyumlu olarak bulunmuştur. Huzursuzluk ve ağlama atakları olan çocuklarda GÖR hastalığından daha yüksek oranda şüphelenilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Introduction: Gastro-esophageal reflux (GER) is described as retrograde flow of gastric contents into the esophagus. This retrograde flow has become physiologically during day time especially after feding. It has been decribed as gastro-esophageal reflux disease (GERD) when this retrograde flow cause to symptoms and complications. Objective: The aim of this study was to determine the incidence of GERD by performing radionuclide scintigraphy and 24-hours pH monitorization to the infants aged between 2 and 24 months who are living in Nilüfer county in Bursa city. Methods: Total of 565 infants whose age were between 2 and 24 months and who were living in Nilüfer county in Bursa city were reviewed by completeing questionnaires by their families in their home between June 2005 and December 2006. Then 100 infants were determined by the results of quastionnaires as they might have GERD and they were called by phone and asked about their seymptoms. Their detailed physical examinations were performed. Radionuclid scintigraphy and 24-hours pH monitorization were applied to 41 of these infants. Results: Of the 565 infants enrolled in the study, 290 (51%) of them were female and 275 (49%) of them were male. The mean age and mean weight of the patients were 14.5 (range, 2-28 ) months and 10.1(range 3.4- 16.5) kilograms, respectively. Ninety-two percent of these infants did not have GER diagnosis previously. Only 8 % of the infants were breast fed. There were family history of GER in 39% of the infants The most common symptom in these infants determined by the questionnaire was cough ant it was reported by 35% of the infants.Weight loss and vomitting were reported by 19.8% and 25% of the infants, respectively. Positive test results according to 24-hours pH monitorization and GER scintigraphy were determined in 68% and 75% of the patients, respectively. The incidence of GER disease in Bursa city by these methods were established as 5% in this region. Conclusion: In this study, the incidence of GER for Bursa city has been determined concordant with literature. It hs been concluded that GER must highly be suspected in infants who have irritability and crying episodes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6710
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294396.pdf780.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons