Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6170
Title: Yetiştirme yurdunda yaşayan 12-18 yaş arası kız çocuklarının psikodrama öncesi ve sonrası kişilik özelliklerinin ve sosyal uyumlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of personality traits and social adaptation of girls between the ages of 12 and 18 living in orphanages before and after psychodrama
Authors: Taneli, Suna
Gündüz, Gülcan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Yetiştirme yurdu
Ergen
Psikodrama
Değerlendirme
Karşılaştırma
Orphanage
Adolescent
Psychodrama
Evaluation
Comparison
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündüz, G. (1996). Yetiştirme yurdunda yaşayan 12-18 yaş arası kız çocuklarının psikodrama öncesi ve sonrası kişilik özelliklerinin ve sosyal uyumlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın genel amacı, adölesan dönemdeki 12-18 yaş kız çocuklarının Prof. Dr. Suna Taneli tarafından uygulanan 8 seanslık psikodrama öncesi ve sonrası kişilik özelliklerini ve sosyal uyumlarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla Bursa İli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Saniye Rıza Kız Yetiştirme Yurdu’nda yaşayan 12-18 yaş arasındaki 43 deneğin U.Ü.Tıp Fak. Psik. A.B.D. asistanlarınca bedensel ve nörolojik muayenesi yapılmış, ardından U.Ü. Tıp Fak. Psik. A.B.D.’de yapılandırılmış olan sosyal anket formu, Doç. Dr. Işıl Bulut tarafından yapılandırılmış olan genç tanıma anketi, çocuklar için Depresyon ölçeği (Kovacs), Sürekli Kaygı Envanteri, Durumluk Kaygı Envanteri, U.C.L.A Yalnızlık ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri (BSI) ve-Offer Kendilik İmgesi Ölçeği uygulanmıştır. Tüm deneklerin psikodrama uygulamaları öncesi Çocuklar İçin Depresyon ölçeği puanlarının % 14’ü ortalamanın üzerinde, %18.6’sı ise klinik anlamlı düzeyde, Sürekli Kaygı puanlarının % 62.8’i ortalamanın üzerinde, aynı zamanda klinik anlamlı düzeyde, Durumluk Kaygı puanlarının %60.46’sı ortalamanın üzerinde, %51.16’sı klinik anlamlı düzeyde, U.C.L.A Yalnızlık ölçeği puanlarının %51’i ortalamanın üzerinde, kısa semptom Envanteri (BSI)’nin normal popülasyon araştırmaları için önerdiği 5 alt-testden Anksiyete puanlarının ortalaması, Olumsuzluk Benlik puanlarının ortalaması ve Hostilité puanlarının ortalaması normların altında, Depresyon puanlarının ortalaması ve Somatizasyon puanlarının ortalaması ise normların üzerindedir. Çok Boyutlu Sosyal Destek ölçeğinin 3 alt ölçeğinden deneklerin algıladıkları en yüksek düzeydeki sosyal destek arkadaş desteği, daha sonra özel bir insan desteği, en son he aile desteği, tüm deneklerin algıladıkları toplam sosyal destek orta düzeydedir. Offer Kendilik İmgesi ölçeğinin 11 alt ölçeğinden alının puanlara göre benlik düzeyleri sırasıyla; aile ilişkileri, cinsel tutumlar, çevre uyumu, sosyal ilişkiler, duygusal düzey, ruh sağlığı ,beden imgesi ,mesleki ve eğitimsel amaçlar, dürtü kontrolü, bireysel değerler ve başetme gücü .toplam OKÎÖ benlik düzeyi puanlarının ise ortalaması 274.9, standart sapması 49.4’tür. İkinci uygulamadan sonra OKÎÖ alt ölçekleri istatistiksel açıdan anlamlı olan ve olmayan değişimler göstermiştir. Psikodramaya katılan grubun OKÎÖ bireysel değerler alt ölçek puanı psikodramaya katılmayan gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Psikodrama uygulamaları sonrasında; psikodramaya katılan grubun depresyon, sürekli kaygı, durumluk kaygı düzeyleri daha düşük, özel insan desteği, aile ilişkileri benlik, dürtü kontrolü benliği, bireysel değerler benliği, başetme gücü benliği, beden imgesi benliği, duygusal düzey benliği, çevre uyumu benliği, mesleki ve eğitimsel amaçlar benliği, sosyal ilişkiler benliği ve ruh sağlığı benliği, düzeyleri ve toplam benlik düzeyi puanlan, psikodrama uygulamalarına katılmayan gruba göre daha yüksek düzeyde, KSE’ne göre olumsuz benlik ve hostilité puanlan da psikodrama uygulamalarına katılmayan gruba göre daha düşük düzeyde bulunmuştur. Sosyal norm, tutum, davranış, sağlık, aile ilişkileri ve kurum yaşamı ile ilgili dağılımlar tablolar halinde verilmiştir. Tüm test ve ilişkili görülen alt-testlerden elde edilen puanların kurumda kalma süresi, aile özellikleri ve ilişkileri, ödül ceza alıp almama, yaş, psikodrama uygulamalarına katılıp katılmama durumlan açısından farklılıklara ‘t-test’ ile bakılmıştır. Farklılık saptanan (p<0.05) bulgularda; Saniye Rıza Kız Yetiştirme Yurdu’nda 6 yıldır kalan deneklerin, 1 yıldır kalanlara göre daha yüksek anksiyete (BSI1), olumsuz benlik (BSI3), ve somatizasyon (BSI4), puanlarına sahip olmalan beklenen bulgulardır. SRKYY’nda 3 ve 4 yıldır kalanların, 1 yıldır kalanlara göre daha yüksek çevre uyumu (OKİÖ8) puanlarına sahip olmalan da beklenmiştir. Annesi ölü olan deneklerin, sağ olan deneklere göre daha yüksek başetme gücü (OKÎÖ5) ve çevre uyumu (OK1Ö8) puanlarına sahip olmalan şaşırtıcı bulgulardandır. Babası ölü olan deneklerin, sağ olanlara göre daha yüksek yalnızlık (U.C.L.A), ve annesi öz olan deneklerin, üvey olanlara göre daha yüksek mesleki ve eğitimsel amaçlar puanlarına sahip olmalan beklenen bir bulgudur. Ceza alan deneklerin, almayanlara göre yüksek cinsel tutumlar (OKİÖ3) puanlarına sahip olmalan şaşırtıcıdır. Başarı durumu kötü olan deneklerin başardı olanlara göre daha yüksek hostilité (BSI5) puanlarına sahip olmaları beklenen bir bulgudur. Yine ruh sağlığı açısından yardım almış (psikiyatrist ya da psikologa başvurmuş) deneklerin ruh sağlığı (0KİÖ11) puanlarının daha yüksek olması da beklenen bir bulgudur. Ayrıca tüm deneklerde depresyon ve anksiyetenin belirtilerinin birlikte görüldüğüne dair bulgular, bu konudaki araştırmaları destekler niteliktedir. Tüm bulgular, literatür ışığında ve psiko-sosyal açıdan değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yetiştirme yurtlarında yaşayan çocuk ve ergenlerin grup çalışmasına ve gerek kurumda kaldıkları süre içinde ve gerekse kurumdan çıkışları öncesi ve sonrasında danışmanlık gereksinimlerini vurgular niteliktedir.
The aim of the study was to investigate the prevalence of 12-18 year old girls in adolescence. Dr. The aim of this study is to compare the personality traits and social adaptations before and after 8 sessions of psychodrama administered by Suna Taneli. For this purpose, 43 Rize Girls' Orphanage, which is affiliated to Bursa Provincial Directorate of Social Services, had 43 subjects between 12-18 years old. Psych. USA. his physical and neurological examinations were performed by his assistants. Faculty of Medicine Psych. Social questionnaire form structured in the USA, Assoc. Dr. The Young Recognition Questionnaire, structured by Işıl Bulut, Depression Scale (Kovacs), Continuous Anxiety Inventory, State Anxiety Inventory, U.C.L.A Loneliness Scale, Multidimensional Perceived Social Support Scale, Brief Symptom Inventory (BSI) and-Offer Self-Image The scale was applied. Before the psychodrama treatment of all subjects, 14% of the Children's Depression Scale scores were above the average, 18.6% were clinically significant, 62.8% of the Continuous Anxiety scores were above the average, and 60.46% of the State Anxiety scores were above the average. average of 51.16% clinically significant, 51% of UCLA Loneliness scale scores above average, average of 5 subtests recommended by Brief Symptom Inventory (BSI) for normal population research. below the norms, the average of depression scores and the average of somatization scores above the norms. Among the 3 subscales of the Multidimensional Social Support scale, the highest level of social support perceived by the subjects was peer support, then a special human support, the last he family support, and the total social support perceived by all subjects was moderate. Self-level according to the scores obtained from the 11 subscales of the Offer Self-Image scale; family relations, sexual attitudes, environmental harmony, social relations, emotional level, mental health, body image, professional and educational purposes, impulse control, individual values ​​and coping power. Total OQQ self-level scores were 274.9, and standard deviation was 49.4. After the second application, the OCD subscales showed statistically significant and non-significant changes. In the psychodrama group, the individual scores subscale scores of OCQ were higher than those in the psychodrama group. It was found. After psychodrama applications; Depression, trait anxiety, state anxiety levels were lower, special human support, family relationships self, impulse control self, individual values ​​self, coping power self, body image self, emotional level self, environmental harmony self, occupational and educational goals. self, social relations self and mental health self, levels and total self-level scores were higher than those who did not participate in psychodrama practice and negative self and hostilité scores were lower than those who did not participate in psychodrama practice. level. Social norms, attitudes, behaviors, health, family relations and corporate life distributions are given in tables. Differences in terms of duration of stay, family characteristics and relationships, reward punishment, age, and participation in psychodrama practices were evaluated by ‘t-test.. Differences (p <0.05); Secondary Rıza Girls' Orphanage was expected to have higher anxiety (BSI1), negative self (BSI3), and somatization (BSI4) scores than those who had been staying for 6 years. It is also expected that those who have been staying in SRKYY for 3 and 4 years will have higher environmental adaptation scores than those who have been staying for 1 year. It is surprising that the subjects whose mothers were dead had higher coping power (OKÎÖ5) and environmental adjustment (OK1Ö8) scores than the right-handed subjects. It is an expected finding that subjects whose fathers are dead have higher scores of loneliness (U.C.L.A) than those who are alive, and subjects whose mothers are self-esteemed, and those whose fathers have higher vocational and educational goals. It is surprising that the sentenced subjects had higher sexual attitudes (OSS3) scores than those who did not. Successful subjects were more successful than those who succeeded high hostilité (BSI5) scores. It is also expected that mental health (0KIÖ11) scores of the subjects who have received help in terms of mental health (applied to psychiatrist or psychologist) are also expected. In addition, the findings that the symptoms of depression and anxiety coexist in all subjects support the researches on this subject. All findings were evaluated in the light of literature and psychosocial aspects. The results emphasize the needs of children and adolescents living in orphanages for group work and counseling needs both during their stay in the institution and before and after their departure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6170
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054836.pdf7.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons