Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5576
Title: Biber tohumlarında yapılan organik priming ve kurutma uygulamaları fide kalitesi ve performansını iyileştirmektedir
Other Titles: Organic priming and dehydration treatments in pepper seeds improve seedling quality and performance
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Sivritepe, H. Özkan
Şentürk, Bülent
Teoman, Sevin
Keywords: Ascophyllum nodosum
Organic priming
Ortalama çimlenme süresi
Çimlenme indeksi
Fide güç indeksi
Fide kuru ağırlığı
Organic priming
Normal germination rate
Mean germination time
Germination index
Seedling vigour index
Seedling dry weight
Normal çimlenme oranı
Issue Date: 28-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivritepe, H. Ö. vd. (2015). "Biber tohumlarında yapılan organik priming ve kurutma uygulamaları fide kalitesi ve performansını iyileştirmektedir". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 83-94.
Abstract: Bu araştırmada, biber tohumlarının (Capsicum annuum L.) fizyolojik olarak iyileştirilmesi amacıyla, deniz yosunu ekstraktı (DYE) çözeltileri ile yapılan organik priming ve kurutma uygulamalarının canlılık ve güç üzerine etkileri incelenmiştir. Demre çeşidi biber tohumları sürekli olarak havalandırılan farklı konsantrasyonlardaki (0, 100, 200, 400, 1000, 2000 ve 4000 ppm) DYE çözeltilerinde 20°C sıcaklıkta 48 saat süre ile tutulmuşlardır. Hiçbir uygulama görmeyen tohumlar ise kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Priming uygulamaları sonunda tohumlar yüzeysel olarak kuru hale getirilmiş ve ulaştıkları nem kapsamları hesaplandıktan sonra iki kısma ayrılmıştır. Tohumların yarısı yüzeysel kurutma uygulamalarını takiben hemen çimlendirme testlerine alınmış (P+YK), diğer yarısı ise, orijinal nem kapsamlarına gelinceye kadar geriye kurutulmuş (P+GK) ve daha sonra çimlendirme testlerine alınmıştır. Biber tohumlarının organik priming ve kurutma uygulamalarına olan tepkileri canlılık [normal çimlenme oranı (NÇO)] ve güç [ortalama çimlenme süresi (OÇS), çimlenme indeksi (Çİ), fide güç indeksi (FGİ) ve fide kuru ağırlığı (FKA)] parametreleri bazında değerlendirilmiştir. İncelenen tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde; DYE konsantrasyonu, kurutma uygulamaları ve konsantrasyon x kurutma interaksiyonu bakımından uygulamalar arası farklılıklar istatistiksel olarak önemli (p≤0.05) bulunmuştur. Canlılık ve güç parametreleri bakımından, kontrol grubuna kıyasla P+GK uygulamaları, P+YK uygulamalarına göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Biber tohumlarının fizyolojik olarak iyileştirilmesinde en iyi sonuçlar, 1000 ppm P+GK uygulamasından elde edilmiştir.
The effects of organic priming with seaweed extract (SWE) and dehydration treatments on viability and vigour were investigated to physiologically enhance pepper seeds ‘cv. Demre’. The seeds were primed for 2 days at 20°C in continuously aerated SWE solutions (0, 100, 200, 400, 1000, 2000 and 4000 ppm). Untreated seeds were evaluated as the control. Following priming treatments, the seeds were surface dried (P+SD) and divided into two sub-groups. First part of the seeds was immediately taken to germination tests. Then, the second part was dried back to the original seed moisture content (P+DB) and subjected to germination tests. Responses of pepper seeds to organic priming and dehydration treatments were observed on the bases of viability [normal germination rate (NGR)] and vigour [mean germination time (MGT), germination index (GI), seedling vigour index (SVI) and seedling dry weight (SDW)] parameters. When the overall data were assessed, regarding concentration of priming solution, dehydration treatment and concentration x dehydration interaction, differences among the treatments were statistically significant (p≤0.05) in all parameters. In terms of viability and vigour parameters, the P+DB treatments provided better results than P+SD treatments compared with the control. In physiological enhancement of pepper seeds, the best results were obtained from the 1000 ppm P+DB treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228150
http://hdl.handle.net/11452/5576
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_9.pdf258.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons