Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5446
Title: Türkiye Nepeta L. (Lamiaceae) cinsinin polen morfolojisi
Other Titles: Pollen morphology of genus Nepeta L. (Labiatae) in Turkey
Authors: Malyer, Hulusi
Çelenk, Sevcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Nepeta L.
Labiatae (Lamiaceae)
Polen morfolojisi
Işık mikroskobu (LM)
Taramalı elektron mikroskobu (SEM)
Lamiaceae (Labiatae)
Pollen morphology
Light microscope (LM)
Scanning electron microscope (SEM)
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelenk, S. (2006). Türkiye Nepeta L. (Lamiaceae) cinsinin polen morfolojisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Nepeta L. (Lamiaceae) cinsi taksonomik olarak problemleri olan bir cinstir. Türkiye'de35 türe ait 41 takson ile temsil edilmektedir. Daha önceki çalışmalarda incelenen morfolojikkarakterler cinsin sınıflandırılmasında yeterli olamadığından, yapılan bu çalışma ilepalinolojik karakterler kullanılarak cinsin sınıflandırılmasına farklı bir açıdan bakılmayaçalışılmıştır.Bu çalışmada Nepeta L. (Lamiaceae) cinsinden 37 tür, 42 taksona ait 74 farklılokaliteden toplanmış bitki örneklerinin polen morfolojileri ışık mikroskobu ve taramalıelektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Işık mikroskobu incelemeleri içinwodehouse ve asetoliz yöntemlerine göre preperatlar hazırlanmıştır. Işık mikroskobuincelemelerine göre polenler isopolar, hekzakolpat, polen şekli suboblattan prolata kadar,amb şekli sirkular, kolpus membranı granüllü, ornemanasyon retipilat, perforat, retikulat,mikroretikulat yada biretikulattır. SEM incelemelerine göre Türkiye'de yayılışı olan Nepeta L.taksonları arasında altı farklı polen tipi ayırt edilmiştir. Wodehouse yöntemi ölçümleri ve SEMile elde edilen görüntülerden yararlanılarak Türkiye'de yayılışı olan Nepeta L. taksonları içinpalinolojik karakterleri içeren bir ayırım anahtarı oluşturulmuştur.
Nepeta L. is a species having taxonomically hardships and found in the family ofLamiaceae. There are 35 genus and 41 taxons in Turkey. The researches done so far withthe Nepeta L. species have been performed in the classical aspect of taxonomy using thegeneral and morphological features of the plant. Apart from morphological taxonomicidentification, contemporary scientific methods propose the new aspects containing themorphology of the pollen.In this study, pollen morphologies of 74 plant specimen belong to 37 species and 42 taxawere investigated using light microscope(LM) and scanning electron microscope. Thespecimen will be prepared using the method of wodehouse and asetolizis for lightmicroscope and necessary measurements were done. Pollen grains of Nepeta L. areisopolar, hexacolpate, pollen shape from suboblata to prolata, amb circular, colpusmembrane granule, exine ornamentation retipilate, perforate, reticule, microreticule orbireticule. According to SEM investigations, six different pollen types were identified betweenTurkey species of Nepeta L. A taxonomic key was done using wodehosue measurementsand SEM photographs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5446
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183774.pdf87.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons