Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5234
Title: Uludağ Üniversitesi öğrencilerinde Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza'nın görülme sıklığı ve bu vakaların kişilik yapılarının araştırılması
Other Titles: The prevalence of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervoza among Uludağ University students and the investigation of personality structures of these cases
Authors: Taneli, Suna
Alpargun, Dilek
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Anoreksiya
Bulmiya
Öğrenci
MMPI
YTT
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alpargun, D. (1995). Uludağ Üniversitesi öğrencilerinde Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza'nın görülme sıklığı ve bu vakaların kişilik yapılarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde, Yeme Bozuklukları (Anoreksiya ve Bulimiya Nervoza) nın görülme sıklığı ve hasta grubunun kişilik özelliklerinin saptanmasıdır. Çalışmanın örneklemi, Uludağ Üniversitesi'ne 94-95 öğretim yılında başlayan öğrenciler arasından seçilmiştir. Çeşitli fakültelerden ve bölümlerden 918 kişilik bir örneklem tesbit edilmiştir. 918 kişilik örneklem grubuna; çeşitli ölçekler uygulanmıştır. Bu ölçekler; I. Genel Anket Formu: Sosyo-kültürel özellikleri belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 30 soruluk bir ankettir. II. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI). III. Yeme Tutum Testi (YTT). IV. Resim Çizim Testleri'dir. Örneklemdeki her deneğin YTT testleri değerlendirilerek, 41 kişilik bir hasta grubu saptanmıştır. Hasta Grubu, YTT'nden 27 ve üstünde puan alan deneklerden oluşmuştur. Araştırmada büyük bir örneklem bulunduğu için, hasta grubuyla karşılaştırmak üzere, örneklemin geri kalanından 48 kişilik bir kontrol grubu rastgele seçilmiştir. Hasta ve Kontrol Gruplarının tüm testleri değerlendirilmiştir. MMPI profilleri çıkarılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak verilerin istatistiğinde, nicel değerler alan değişkenleri bakımından gruplar arasındaki farklılıkların araştırılmasında "t" testi kullanılmıştır. Nitel değerler alan değişkenlerle ilgili çalışmalarda Ki kare Or2) testi kullanılmıştır, ilgili değişkenler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Çalışmamızda yer alan Hasta ve Kontrol Gruplarındaki deneklerin sosyo ekonomik açıdan benzer özellikler gösterdikleri saptanmıştır. Hasta Grubu (n =41)orta sosyo-ekonomik düzeyden olup bu bulgu yeme bozukluğuna yatkın olan bireylerin yüksek sosyo-ekonomik düzeyden olduğu görüşünü desteklememektedir. Yeme Tutum Testi puan ortalaması Hasta Kız Grubu'nda 31 iken, Kontrol Kız Grubu'nda 14, Hasta Erkek Grubu'nda 29 ve Kontrol Erkek Grubu'nda 13'dür. Kişilik özelliklerini saptamak üzere uygulanan MMPI testi bulgularına bakıldığında; Hasta Kız Grubu deneklerini, Kontrol Kız Grubu deneklerinden anlamlı şekilde ayırtedebilen alt testler: L, F, K, D, Pa, Pt, Sc ve Si'dir. Hasta Erkek Grubu deneklerini, Kontrol Erkek Grubu deneklerinden anlamlı şekilde ayırtedebilen alt testler: F ve Sc'dir. Yeme Bozukluğu sıklığı kızlarda % 6 ve erkeklerde % 2 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, Yeme Bozukluğu gösterme açısından kızların erkeklere oranla daha fazla risk altında olduğu görüşünü desteklemektedir. Ülkemizde Yeme Bozuklukları sıklığı ve yaygınlığını araştıran, daha fazla sayıda çalışma yapılması gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5234
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040422.pdf
  Until 2099-12-31
3.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons