Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5187
Title: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve pet/bt’deki suv/max değerlerinin prognostik önemi
Other Titles: Prognostic factors and prognostic significance of suv / max values ​​in pet / bt in patients with non-small cell lung cancer
Authors: Evrensel, Türkkan
Ak, Çağatay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
Prognostik faktörler
SUV max
Non-small cell lung cancer
Prognostic factor
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, Ç. (2016). Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve pet/bt’deki suv/max değerlerinin prognostik önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışma küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan olgularda, florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi’de (FDG-PET/BT) maksimum standart uptake değerinin (SUV max) sağkalım ile ilişkisini belirlemek ve olguların demografik bilgileri ve laboratuvar verilerinin sağkalıma etkilerini araştırmak amacıyla planlandı. Kasım 2010–Nisan 2016 tarihleri arasında merkezimize başvuran, kesin tanı almış ve evrelemesinde FDG-PET/BT kullanılan 108 KHDAK’lı olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Başta kitlenin FDG-PET/BT’deki SUV/max’ı olmak üzere, prognozu etkileyen klinik, histopatolojik ve laboratuvar parametreleri kaydedilerek istatistiksel analiz yapıldı. Hastaların 100’ü (%92.6) erkek, 8’i (%7.4) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 63.4 ± 8.05 yıldı. Hastalar demografik özellikleri, labaratuvar parametreleri ve SUV/max değerlerine göre 2 gruba ayrıldı. Çalışmada, SUV/max 12’den düşük olması, yüksek laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyi, yüksek nötrofil/lenfosit oranının 12 aylık sağ kalımı olumsuz etkilediği görüldü. Sonuçlar, KHDAK’lı olguların, sağkalım süresinde kitlenin FDG-PET/BT’deki SUV/max değerinin önemli rolü olduğunu düşündürtmüştür, serum LDH değeri ve nötrofil lenfosit oranının bilinmesi daha iyi prognostik değerlendirme sağlayabilir.
This study planned to investigate the maximum standard uptake values (SUV/max) at fluorodeoxyglucosepositron emission tomography/computed tomography (FDG-PET/CT) whether associated with survival or not and the effect of demographic information and laboratory data on survival in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. This study was created by examining retrospectively the records of 108 patients with NSCLC that received a definitive diagnosis and FDG-PET/CT used for staging in our center between November 2010-April 2016. Especially FDG-PET/CT, SUV max and the other clinical, histopathologic and laboratory parameters that effects prognosis were recorded and statistical analysis was performed. One hundred (92.6%) of the patients were men and 8 (7.4%) were women. The average age of patients was 63.4 ± 8.05 years. Patients were divided into two groups based on laboratory parameters, demographics and SUV/max values. The study showed that; low involvement SUV/max, high lactate dehydrogenase (LDH) levels, high neutrophil/lymphocytle ratio, negative on 12-month survival. It was considered that SUV/max plays an important role in the survival period of NSCLC patients. Knowledge of serum LDH values and neutrophil/lymphocytle ratio may provide a better prognostic evaluation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5187
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453938.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons