Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5130
Title: Bitki-iklim modeli (DSSAT) kullanılarak Bursa'da buğday için farklı su uygulama düzeylerinin analizi
Other Titles: The analysis of different irrigation levels for wheat in Bursa using crop-weather model (DSSAT)
Authors: Yazgan, Senih
Mor, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Bitki–iklim modeli
DSSAT
Buğday
Benzetim
Tarımsal meteoroloji
Crop–weather model
Wheat
Simulation
Agricultural meteorology
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mor, A. (2005). Bitki-iklim modeli (DSSAT) kullanılarak Bursa'da buğday için farklı su uygulama düzeylerinin analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda çok sayıda geliştirilen bitki–iklim modelleri yardımıyla, bitkisel üretime toprak, bitki ve atmosfer koşullarının etkileri belirlenebilmektedir. Bu konuda yaygın olarak kullanılan modellerden biri de DSSAT V4 (Decision Support System for Agrotechnology Transfer Version 4) bitki–iklim modelidir. Ancak bu modellerin güvenilirliği, model sonuçlarının, gerçek arazi sonuçları ile karşılaştırılmasıyla mümkündür. DSSAT V4 bitki-iklim modelinin, Bursa’da yetiştirilen Gönen, Pehlivan ve Köksal-2000 ekmeklik buğday çeşitlerinin farklı su uygulama düzeylerinde, kimi verim parametrelerinin tahminlenmesinde, kullanım olanağı araştırılmıştır. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi arazisinde, 2001-2002 ve 2002-2003 yıllarında, anılan çeşitlere ilişkin tarla denemeleri kurulmuş, susuz, 25 mm, 50 mm, 100 mm sulama suyu uygulanmış, elde edilen verim parametreleri, model sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü her iki yılda da, model sonuçları ile arazi sonuçları büyük benzerlik göstermiş, ilk yılda sırasıyla 6613 kg/ha-6240 kg/ha, ikinci yılda ise 3517 kg/ha-3447 kg/ha çeşitler ortalaması olarak elde edilmiştir. Her iki yılda da tane verimi, hasat indeksi, biomas ve vejetatif ağırlık değerleri, gerçek değerlere yakın olduğundan, bu parametrelerin model ile tahmin edilebileceği, birim tane ağırlığının ise gerçek değerlerden düşük olması nedeniyle, özellikle ikinci yıl, 50 mm ve 100 mm su uygulama düzeyleri için tahmin edilemeyeceği söylenebilir.
With the help of crop–weather models that have been developed in recent years, it can be estimate how soil, plant and atmospheric conditions affect the agricultural production. One of the common models that have been in use is DSSAT V4 cropweather model (Decision Support System for Agrotechnology Transfer Version 4). However the reliability of using these models is possible with comparing the model and field results. In this study, the probability of using the crop–weather model was tested in predicting some data parametres of wheat kinds Gönen, Pehlivan and Köksal-2000 for breadmaking under different irrigation levels. For this purpose, in the field of Agricultural Research and Application Centre of Agricultural Faculty in Uludag University, fieldcrop trials were designed using those wheat kinds mentioned above. In those field-crop trials, so called wheat kinds were non irrigated and irrigated by 25 mm, 50 mm and 100 mm of irrigation water and the yield parametres obtained were compared to the model results. There was a great similarity between the model results and field results during both years in which the research was done. During the first year average kinds 6613 kg/ha and 6240 kg/ha were obtained whereas in the second year the results were 3517 kg/ha and 3447 kg/ha. In both years, because the crop yield, harvest index, biomass and vegetative weight values were similar to the real ones, we could say that those parametres could be estimated with the help of the model whereas we could not say that unit grain weight could be estimated in the same way because its values were lower than the real ones, particularly in the second year, for irrigation levels of 50 mm and 100 mm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5130
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198647.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons