Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5114
Title: Ailenin psikolojik yapısı ile gençlerin benlik kavramı arasındaki ilişkinin kurulması
Other Titles: Establishing the relationship between the psychological structure of the family and the self-concept of young people
Authors: Çelen, Nermin
Berkem, Nuri
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı.
Keywords: Aile
Measurement and evaluation
Family
Aile içi ilişkiler
Family relations
Ana-baba-genç ilişkileri
Parents-adolescent relations
Benlik kavramı
Self concept
Gençler
Youngs
Psikolojik durum
Psychological status
Ölçekler
Scales
Ölçme-değerlendirme
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Berkem, N. (1999). Ailenin psikolojik yapısı ile gençlerin benlik kavramı arasındaki ilişkinin kurulması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada aile içi iletişim, yönetim, duygusal bağlam, birlik ve ailenin yetkinliği kavramlarını içeren ailenin psikolojik yapısı ile, gençlerin benlik kavramı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Model olarak korelasyon türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, Piers-Harris' in Çocuklarda Öz Kavramı ölçeği ve Aydan Gülerce tarafından geliştirilen, Aile Yapısını Değerlendirme Aracı kullanılmıştır, ölçekler Nuri Erbak İlköğretim Okulu ve Lisesi' nde 12 yaşındaki 61 kız ve 60 erkek, 16 yaşındaki 55 kız ve 60 erkek olmak üzere toplam 236 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlenmesinde, Pearson Korelasyon Katsayısı ile ilişkiler incelenmiş, karşılaştırmalarda da Student t testi kullanılmıştır. Bulgular tablolar halinde özetlenmiştir. Araştırmanın sonucunda aile içi iletişim, duygusal bağlam, yönetim, birlik, ailenin yetkinliği ve toplam Aile Yapısını Değerlendirme Aracı (AYDA) puanları ile bu ailelerin gençlerinin benlik kavramı puanları arasında tüm örneklemde p < 0.01 düzeyinde anlamlı ve olumlu korelasyonlar bulunduğu görülmüştür. İlişkiler yaş ve cinsiyet gruplarında incelendiğinde ise 12 ve 16 yaş grubu erkeklerde yetkinlik puanları ile benlik kavramı puanları arasında; 12 76yaş kızlarda duygusal bağlam puanları ile benlik kavramı puanları arasında; 12 yaş erkeklerde de iletişim puanları ile benlik kavramı puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunların dışındaki gruplarda ise iletişim, yönetim, birlik, duygusal bağlam, yetkinlik ve toplam AYDA puanları ile benlik kavramı puanlan arasında anlamlı ve olumlu korelasyonlar bulunduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5114
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087349.pdf
  Until 2099-12-31
4.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons