Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4523
Title: Özel markalı ürünler ve tüketici tercihleri Bursa perakende sektöründe bir uygulama
Other Titles: Private labels and consumer preferences an application on Bursa retailing sector
Authors: Ölmezoğulları, Nalan
Çakır, Ertan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Perakendeci
Marka
Özel marka
Marka yönetimi
Retailer
Brand
Private label
Brand management
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakır, E. (2007). Özel markalı ürünler ve tüketici tercihleri Bursa perakende sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Perakendeciler son dönemde ulusal üreticilerin markalarıyla rekabet etmek için önemli bir araca sahipler. Bu araç perakendecilerin kendi kuruluşlarında sattıkları özel markalı ürünlerdir. Bu markalar tüketicilere satın alma sürecinde düşük fiyatlı ürün alternatifi sunmaktadır. Bu kapsamda, ilgili gelişim tüketici ve perakendeci açısından olmak üzere, iki açıdan incelenmiştir. Birinci bölümde, marka ve marka yönetimi sürecine ilişkin tanımlamalar yapılmış, ikinci bölümde özel markalara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Son bölümde ise Bursa şehrindeki 180 tüketici üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı tüketicilerin özel markalı ürünlere yönelik tercih unsurlarının, market markalı ürünlere yönelik olan tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Veriler yüz yüze anket yardımıyla elde edilmiştir.Tercih unsurlarına öncelikle faktör analizi uygulanmış, dört faktörün uygun olduğuna karar verilmiştir. Bunlar: indirim odaklılık, sadakat odaklılık, fiyat/kalite odaklılık, fiyat/değer odaklılıktır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.Yapılan analiz neticesinde indirim odaklılık faktörünün market markalarına yönelik tutum üzerinde istatistiki olarak anlamlı şekilde etkide bulunduğu saptanmıştır.
Retailers have an important tool that can be used for their competition positionwith national manufacturers' brands in recently. This tool is private label brand that sellby retailers in their setting. It gives a low price product alternative to consumer inbuying process. In this context, we have been examined this development in two side asconsumers and retailers.In the fırst chapter, brand and brand management process have been described,and second chapter private label concept and its sub-elements have been explained. Inthe last chapter, we conducted a research on 180 consumers in Bursa city.The aim of research is to find the effects of private label preference factors onconsumers' private label attitudes. Face to face questionnaire was preferred to collectthe datas.Firstly, a factor analysis was done to grouping of 12 preference factors. Fourfactors solution was found to be suited. These factors were discount, loyalty,price/quality and price/value. Then, a regression analysis was done to find the effects ofthese factors on private label attitudes of consumers.The most important results of this analysis is that discount element has a biggesteffect as significantly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4523
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204799.pdf517.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons