Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4522
Title: Hastanelerde halkla ilişkiler teknikleri ve bir uygulama
Other Titles: Techniques of public relations and a practice in hospitals
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Can, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Hastanelerde halkla ilişkiler uygulamaları
Halkla ilişkiler karması
Araç ve ortamları
Toplam kalite yönetimi
Hastanelerde kalite yönetimi
Hasta ve hasta yakınları
Hasta memnuniyeti
Kamuya ait hastaneler
Özel hastaneler
Sağlık hizmetleri
İletişim
Public relations applications in hospitals
Composite of public relations
Tools
Total quality management
Quality management in hospitals
Patient and patient relations
Patient satisfaction
The public hospitals
Health care
Communication
Issue Date: 9-Feb-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, A. (2007). Hastanelerde halkla ilişkiler teknikleri ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yüksek Lisans Tez çalışması olan “Hastanelerde Halkla İlişkiler Teknikleri ve Bir Uygulama” genellikle Halkla ilişkiler uygulamalarının hizmet sektörünün en karmaşık yapıya sahip işletmeleri olan hastanelerdeki uygulanış şeklini T.K.Y. ile olan kesişim noktalan ve sinerjisi üzerine durulmuştur. Birinci Bölümde: kökeni itibarı ile tarihin en eski organizasyonları olan hastanelerin değişik toplumlardaki gelişimi üzerinde durulmuş, hastanelerin fonksiyonel, yapısal ve organizasyonel özellikleri irdelenmeye çalışılmıştır. Hastanelerin temel amacının insan sağlığını korumak, bozulan sağlığı tedavi etmek ve bu doğrultuda her türlü hasta beklentilerini karşılama esnasında verilen sağlık hizmetlerinin niteliği ve niceliğinin önemi üzerinde durulmuştur. İkinci Bölümde; günümüzün en karmaşık örgütleri olmaları nedeniyle oldukça yoğun potansiyel sorunlarla karşı karşıya olan hastanelerin birer hizmet işletmesi olarak çağdaş Halkla ilişkiler uygulamaları ve T.K.Y. anlayışım benimsemeleri halinde sağlayacakları fayda üzerinde durulmuştur. Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, temel ilkeleri, amaçlan, önemi, uygulama esnasında kullandığı araç, ortam ve faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Aynca, etkili bir hastane kimliği-imajı yaratılmasında ve halkın hastaneyi benimsemesinde, Halkla İlişkiler uygulamalarının ve kullanılan çağdaş tekniklerin önemi üzeride durulmuştur. Bugün hastanelerde düne göre daha etkin Halkla ilişkiler programlarına gereksinim olduğu ve baş döndürücü bir hızla gelişen iletişim teknolojisinin Halkla ilişkiler uygulamalarında yer alışı zikredilmiştir. Çağdaş Hastane Yönetim anlayışı olan T.K.Y.’nin Halkla ilişkiler uygulamaları ile desteklenmesi halinde yaratılan sinerji üzerinde durulmuştur. Yapısal özellikleri gereği hastanelerde hem T.K.Y. anlayışı ve hem de çağdaş Halkla ilişkilerin çok güzel bir şekilde uygulanabileceği ve her iki anlayışında merkezinde insanın olduğunu ve dolayısıyla hasta merkezli çalıştıkta vurgulanmaya çalışılmıştır. Üçüncü Bölümde; çağdaş Halkla ilişkiler uygulamalarım ve T.K.Y.’ni benimsemiş olan batılı hastaneler ile yerli hastanelerin uygulama örnekleri sergilenmiştir. Ayrıca ülkemiz kamu hastanelerinde de bu doğrultuda kıpırdanmalar olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Halkla ilişkiler ile T.K.Y. arasında olan açık ortaklığın her iki anlayışında merkezinde insan unsurunun oluşu iletişime önem vermeleri, sosyal sorumluluk ve çevre duyarlılıkları, her ikisinde de tüm çalışanların görevi olduğunun vurgulanması ile meşruiyet kazanmakta olduğu üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Uygulamadaki her başarısıyla Halkla İlişkiler, Toplam Kalite Yönetimi ile birlikte, yükselen değerler arasında yerini almakta olup, yakın gelecekte Halkla İlişkiler çağa damgasını vuracaktır.
Method of public relation applications in hospitals, synergy and intersection points of total quality management (TQM) and public relation is usually emphasized in “Techniques o f public relations and a practice” which is Master thesis study. In first part; Development of hospitals in different societies,which are most ancient organizations of history, was emphasized. Functional, structural and organizational characteristics o f hospitals were examined. Preventing the human health, treatment of diseases was deliberated as main intention of hospitals.The importance of quality and quality o f healt care during meeting the exportations o f patients was also emphasized. In second part; Hospitals have a lot o f intensive potantial ptoblems because they are most complex organizations of today. Modern public relation applications of hospitals as a care management and potential benefits of hospitals if they assume conception o f TQM was emphasized. Definition, historical development, main principles,aims, importance, activities o f public health was mentioned. The importance of applications o f public relations during creating an effective hospital identity and image and adoption of people to hospital was also mentioned. In third part; Practice patterns of native and occidental hospitals that assume modern public relations applications and conception of TQM were exhibited. Also some developments inpublic hospitals of our country were tried to demostrate. în this study, we have mentioned about distinct association between public relation and TQM,human factor being in the centre o f both concepcions,ther attaching importance to communication and ther sesitivity to social responsibilities and environment. Public relations with all successes in practice,is now taking part among rising values together with total quality management. In our opinion, public relations will brand to time in near fature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4522
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204796.pdf22.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons