Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4469
Title: Kluyveromyces lactis taksonu mayaların izolasyonu, metabolik ve genetik özelliklerinin karakterizasyonu
Other Titles: Isolation of yeasts from Kluyveromyces lactis taxon and characterization of their metabolic and genetic features
Authors: Türkel, Sezai
Kayakent, Nükhet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kluyveromyces lactis
Laktaz
İnvertaz
Gen ekspresyonu
Maya florası
Moleküler sistematik
Ribozomal DNA
Lactase
Invertase
Gene expression
Yeast flora
Molecular systematics
Ribosomal DNA
Issue Date: 28-Dec-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayakent, N. (2009). Kluyveromyces lactis taksonu mayaların izolasyonu, metabolik ve genetik özelliklerinin karakterizasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kluyveromyces lactis önemli bir endüstriyel maya türüdür. K. lactis'in farklı suşları laktaz enzimi ve bazı rekombinant proteinlerin üretiminde kullanılmaktadır. K. lactis çeşitli habitatlarda bulunabilir. K. lactis çoğunlukla süt ve peynir örneklerinden kolaylıkla saf kültür olarak izole edilmektedir. Bu araştırmada Bursa ilindeki yerel üreticilerden sağlanan süt ve peynir örneklerinden 6 farklı K. lactis suşu izole edildi. İzole edilen bu K. lactis suşlarında glikojen miktarı, laktaz ve invertaz aktiviteleri belirlendi. Saf kültür olarak izole edilip tanımlanan K. lactis suşlarının standart K. lactis suşuna göre laktaz ve invertaz aktivitelerinde önemli farklılıklar belirlendi. Bu K. lactis suşlarının LAC4 ve LAC9 genlerinin bazı yapısal özellikleri de incelendi. Elde edilen sonuçlar Bursa ilindeki yerel üreticilerden elde edilen süt ve peynir örneklerinden izole edilen K. lactis örneklerinin farklı metabolik özellikleri olan yeni K. lactis suşları olduğunu göstermektedir.
Kluyveromyces lactis is an important industrial yeast species. Different strains of K. lactis are widely used in the production of lactase and also certain recombinant proteins. K. lactis can be found in a variety of habitats. K. lactis species are easily isolated from milk and cheese samples as a pure culture. In this research 6 different K. lactis strains from milk and cheese samples, obtained from local producers in Bursa province, are isolated. In these isolated K. lactis strains their glycogen amounts, lactase and invertase activities are determined. Important differences in lactase and invertase activities of K. lactis strains which are isolated and described as pure culture, are found as compaired with standard K. lactis strain. Some of the structural features of LAC4 and LAC9 genes of these K. lactis strains are also examined. The results show that K. lactis strains isolated from milk and cheese samples obtained from local producers in Bursa province are the new K. lactis strains with their different metabolic properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4469
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259653.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons