Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4442
Title: Çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniğinde yatan olguların klinik özellikleri: Beş yıllık retrospektif değerlendirme
Other Titles: Clinical traits of cases in pediatric infectious diseases clinic: Five-year retrospective evaluation
Authors: Hacımustafaoğlu, Mustafa Kemal
Sert, Gülsün Özlem Ay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk enfeksiyon hastalıkları
Alt solunum yolu enfeksiyonu
Tüberküloz
Nedeni bilinmeyen ateş
Mortalite
Pediatric infection disease
Lower respiratory tract infection
Tuberculosis
Fever of unkown origin
Mortality
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sert, G. Ö. A. (2018). Çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniğinde yatan olguların klinik özellikleri: Beş yıllık retrospektif değerlendirme. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ulusal sağlık hizmetlerinin planlanması, sağlıkta önceliklerin belirlenmesi, tıp eğitiminin ağırlıklı çerçevesinin çizilmesi için hastalık sıklığı ve özelliklerinin dikkate alınması, sık görülen, yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan hastalıkların bilinmesi önemlidir. Çocukluk çağı hastalıklarının büyük kısmında ayaktan izlem ve tedavi yeterli olmakla birlikte, riski yüksek olguların yakın gözlem ve tedavi için hastaneye yatırılarak izlenmesi gerekebilir. Ülkemizde en sık yenidoğan sorunlarının ve enfeksiyon hastalıklarının yatışa yol açtığı bildirilmektedir. Bu çalışmada Çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniğinde (ÇEHK) 5 yıllık sürede yatarak izlenen olguların tanılara göre dağılımı, eşlik eden kronik hastalıklar, hastane yatış süresi, önceden antibiyotik kullanımı, yoğun bakıma yatış ve çıkış ve mortalitenin retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı. ÇEHK'nde 1 Ocak 2011 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında toplam 2406 hasta yatırıldı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde yatan olguların %11.7'si çocuk enfeksiyon servisinde yatırıldı. Hasta başına ortalama yatış sayısı 1.2 olarak bulundu. 5 yıllık doluluk oranı %105 olarak hesaplandı. Çocuk enfeksiyon servisinde beş yıl süre içinde 15 hasta kaybedildi, mortalite oranı %0.7 (15/2.203) olarak saptandı. Beş yıllık sürede yatan olgularımızın %58.2'isini erkek, %41.8'ini kız olgular oluşturdu. Olguların yaşları 30 gün ile 18 yaş arasında değişmekte olup, olguların yaş ortamaları 5.9±5.4 bulundu. Beş yıllık sürede yatan olguların yatış süresi ortalama 8.1±6.4 gün bulundu. Birden fazla yatış oranı ortalaması 1.8 gündü. Çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitiminin planlanmasında ülkemizde en sık görülen ve yatışa yol açan hastalıkların, bölge ve ülke çapında çıkarılarak en uygun tanı/tedavi ve yönetim algoritmalarının belirlenmesinin ve çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitiminin bu yönde planlanmasının yararlı ve gerekli olacağı kanaatine varıldı.
It is important to know common diseases which cause high mortality , morbidity, consideration of diseases frequency, trait in order to plan national health services, to determine health priorities and draw the weighted frame of education. While most of the childhood diseases require adequate follow-up and treatment, high-risk cases may need to be monitored and hospitalized for close observation and treatment. It is reported that neonatal problems and infectious diseases are most common reason leading to hospitalization in our country. In this study, it is aimed to retrospectively investigate the distribution of incident cases accompanying chronic diseases, duration of hospitalization, antibiotic usage, intensive care, admission-discharge and mortality in children's infectious diseases clinic for 5 years. 2406 patients were admitted to the pediatric infectious diseases clinic between January 1st 2011 and December 31st 2015. %11.7 of the cases in the child health and disease clinic were hospitalised to the pediatric infection clinic. The average number of hospitalizations per patient was found 1.2. The 5-year occupancy rate was calculated as %105. Fifteen patients were lost to the pediatric infection service within 5 years and the mortality rate was found %0.7 (15/2.203). In this study, %58.2 of our cases were female and 41.8% were female. The ages of the cases ranged from 30 days to 18 years and the median age of the cases was 5.9± 5.4. In being planned the education of child health and diseases, it has been concluded that it would be useful and necessary to determine the most appropriate diagnosis/ treatment and management algorithms, and to plan child health and diseases education in this respect by eliminating the most frequent and admitted diseases in our country, region and countrywide.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4442
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
493358.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons