Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4437
Title: Geribildirim sisteminin çalışan perfomansı üzerine etkileri ve bir uygulama
Other Titles: The effect of feedback system on employee performance and an application
Authors: Astarlıoğlu, Sabri
Kaymaz, Kurtuluş
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Geribildirim
Geribildirim arama davranışı
Performans değerlendirme sistemi
Çalışan motivastonu
İş tatmini
Feedback
Feedback seeking behavior
Performance evaluation system
Employee motivation
Job saticfaction
Issue Date: 29-Aug-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurtuluş, K. (2008). Geribildirim sisteminin çalışan perfomansı üzerine etkileri ve bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Geribildirim bilgisinin, çalışanların iş performansı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Tüm çalışanların günlük iş temposu içerisinde, defalarca geribildirim alıp, verdikleri düşünüldüğünde, performansa dönük bu değerlendirmelerin ne denli önemli olduğu daha net ortaya çıkmaktadır. Çalışanın güçlü ve zayıf yönlerinin tespitinde son derece değerli bir kaynak olan geribildirim bilgisi, iyileştirme planlarının yönünü ve odaklanılması gereken alanların tespitini kolaylaştırmaktadır. Ancak, hassas değerlendirmeler üzerine kurulu geribildirim olgusu, işletmelerde üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir süreci gerekli kılmaktadır. Çünkü geribildirim sürecinin sadece performans değerlendirme sistemi gibi organizasyonu ilgilendiren formel bir boyutu bulunmamaktadır. Geribildirim, aynı zamanda iyi yönetilmesi gereken bir birey davranışıdır ve bu davranış biçimini etkileyen çeşitli unsurlar (ego tatmini, imaj koruma çabası, geribildirim kaynağının belirlenmesi, zamanlama, ne sıklıkla geribildirim bilgisine başvurulacağı gibi) bulunmaktadır. Bir daranış boyutunun da ötesinde, geribildirim sisteminin, insan kaynakları alt süreçleri (eğitim, ücretlendirme, kariyer planlama, iş düzaynı gibi) üzerinden çalışan performansına dolaylı yansımalarının olduğu da görülmektedir.
Feedback data effect the employees job peformance. We know that all employees in organization seek feedback data during the day of their work practices. Feedback data determines the strong and weak performance aspects of all personnal and directs the improvement areas to the future performance. Because of these reasons feedback become more important for both employees and also for organization. But feedback process consist critical corner stones. Especially, feedback data evaluation sub-process should be considered under the social and psychological reflections. So, feedback phenomenon is related to human behavior and human behavior is effected by so much external factors (ego satisfaction, image protection etc.). In the other way, feedback concept should be considered as a part of formel performance evaluation system. From this perpective, feedback data could be used in training need analysis, compensation regulations, career planning and job design implementations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4437
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231168.pdf16.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons