Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4401
Title: Obsesif kompulsif bozukluğun Uludağ Üniversitesi öğrencileri arasında görülme sıklığı ve bu kişilerde benlik imajı
Other Titles: The prevalence of obsessive-compulsive disorder among Uludağ University students and self-image in these individuals
Authors: Taneli, Suna
Erdoğan, Ayşegül Sabunci
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Benlik imajı
Obsessif kompülsif bozukluk
Uludağ Üniversitesi
Üniversite öğrencileri
Self image
Obsessive compulsive disorder
Uludağ University
University students
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, A. S. (1995).Obsesif kompulsif bozukluğun Uludağ Üniversitesi öğrencileri arasında görülme sıklığı ve bu kişilerde benlik imajı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın genel amacı ülkemizde Obsesif Kompulsif bozukluğun üniversiteye yeni başlayan öğrenciler arasıda görülme sıklığını araştırmak, risk grubu olarak tesbit edilen öğrencilerin kişilik özellikleri, sosyoekonomik durumları, aile yapıları hakkında genel bilgiler vermektir. Çalışma, sosyoekonomik açıdan eşleştirilmiş özelliklere sahip kontrol grubu ile arasında farklılık olup olmadığını görmek üzere düşünülmüş ve planlanmıştır. Çalışmayla ilgili kavramlar ve araştırmalar tarihsel bir perspektif içinde ele alınmıştır. Biyolojik yönü kadar psikolojik yönüde ağır basan, bir hastalık olan Obsesif Kompulsif Bozukluğun psikolojik dinamikleri vurgulanmıştır. Çalışma örneklemini Uludağ üniversitesi' nde farklı fakültelere yeni başlayan öğrenciler oluşturmuştur. Rastgele örneklem yöntemiyle tesbit edilen 918 kişiye uygulanan çeşitli psikometrik ölçekler sonucu tesbit edilen, OKB risk grubu olarak düşünülen toplam 86 kişi, kontrol grubu ile yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik durum, doğum yeri, daha önceki öğrenim yaşantısı gibi değişkenler açısından benzer özellikler taşımasına dikkat edilerek, istatistiksel olarak ömeklemi temsil edebilecek sayıda denek alınmak suretiyle eşleştirilmiştir. Risk ve kontrol grubunu daha önceki öğrenim yaşantısı, aile yapısı ve kişilik özellikleri açısından inceleyen Genel Anket Formu sonuçları ortalama, yüzde ve sayısal dökümler halinde tablolar olarak verilmiştir. MMPI kişilik testi sonuçları ise bireysel olarak değerlendirilmiş ve gruplar arası farklılıkları görmek açısından nitel değer alan değişkenler için " Khi kare " testi, nicel değer alan değişkenler için " T testi " ile farklar arası anlamlılığa bakılmıştır. -1-Çalışma grupları arasında MMPI test verileri açısından bakıldığında, L ölçeği ( p< 0.05 ), F ölçeği ( p < 0.01 ), K ölçeği ( p < 0.001 ), Hipokondria ölçeği ( p < 0.01 ), Depresyon ölçeği ( P < 0.05 ), Histeri ölçeği ( p < 0.001 ), Psikopatik sapma ölçeği ( p < 0.05 ), Paranoya ölçeği ( p < 0.01 ), Psikasteni ölçeği ( p < 0.01 ), Şizofreni ölçeği ( p< 0.001 ), Mani ölçeği ( p < 0.001 ), Sosyal içe dönüklük ölçeği (p < 0.05) puanları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Çalışma gruplarından elde edilen veriler litaretürün ışığı altında ve kültürümüz özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki üniversiteye yeni başlayan öğrenciler arasında % 9 oranında OKB risk grubu mevcuttur. Ayrıca OKB risk grubundaki öğrencilerde, literatür bulguları ile paralellik gösteren, kontrol grubundan ayrılan, anksiyete, düşük benlik algısı sosyal ilişkilerde güçlük ve insanlara güvensizlik gibi bulgular saptanmıştır. Bu sorunların çözümlenebilmesi için öğrencilere psikoterapötik yaklaşımların yardımcı olacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4401
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040421.pdf3.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons