Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4396
Başlık: Peptik ülserli hastaların porschach kişilik test ile incelenmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of peptic ulcer patients with porschach personality test and comparison with control group
Yazarlar: Taneli, Suna
Ergun, Şebnem
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kişilik testleri
Peptik ülser
Psikosomatik tıp
Personality tests
Peptic ulcer
Psychosomatic medicine
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ergun, Ş. (1986). Peptik ülserli hastaların porschach kişilik test ile incelenmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, günümüzde en sık kullanılan projektif testler den olan Rorschach kişilik testi kullanılarak, peptik ülserli bir grup hastanın kişilik özellikleri saptanmaya çalışılmış ve elde edilen sonuçlar kontrol grubunun : sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, 48 hasta ve 50 sağlıklı denekten oluşan iki grup ele alınmıştır.Hasta grubu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi' nin Dâhiliye, Cerrahi, Psikiyatri, Radyoloji ve Acil Polikliniklerine başvuran hastalardan oluşmuştur. Kontrol grubu ise, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinikler dışında çalışan ve hastayla doğrudan ilişkisi olmayan sağlıklı büro personeli arasından rastgele örneklemle seçilmiştir. Hasta grubundaki bir denek hariç, çalışma ya alınan tüm deneklere Rorschach kişilik testi uygulanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesinde, t- testi ve ki -kare testi kullanılmış tır. Rorschach kişilik testi sonuçlarına göre, hasta grubunun %97.37' sinin nörotik özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Kadın deneklerde seksüel problem, erkek deneklerde ise hipokondriak özellik, depresif özellik ve introvert-pasif yapı anlamlı farklılık gösteren özellikler olmuştur. Sonuçlar, literatür ile uygunluk göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4396
Koleksiyonlarda Görünür:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
000190.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.79 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons