Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4261
Title: X ve Y kuşaklarının sendikalaşma algısı: Bursa ili örneği
Other Titles: The unionization perception of generation X and Y: Bursa province example
Authors: Tokol, Aysen
Tane, Merve
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Kuşak
Generation
Kuşaklararası farklılıklar
Sendika
Sendikalaşma algısı
Intergenerational differences
Union
Perception of unionization
Issue Date: 3-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tane, M. (2019). X ve Y kuşaklarının sendikalaşma algısı: Bursa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yaklaşık olarak aynı tarihsel süreç içinde dünyaya gelen, benzer ekonomik, siyasi ve toplumsal olayları deneyimleyen ve bu deneyimler sonucunda benzer tutum ve davranışlara sahip olan yaş grupları ‘ kuşak ’ olarak tanımlanmaktadır. Yetişme dönemlerinde içinde bulundukları ortam ve yetiştirilme tarzları kuşakların değer yargıları ve yaşamı algılayış biçimleri üzerinde etkili olmuştur. Bu tez çalışması günümüz çalışma hayatı içinde yer alan X ve Y Kuşakları’nın sendikalaşmaya etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu noktadan hareketle sendikacılığın doğuşu ve gelişimi ile birlikte geçmişten günümüze Türkiye’de sendikaların geçirmiş olduğu dönüşüm yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Literatür taraması yapıldığında ‘kuşakların sendikalaşma algısı’ ile ilgili çalışmaların çok sınırlı olmasından dolayı böyle bir çalışma tasarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı günümüz çalışma hayatı içinde yer alan X ve Y Kuşakları’nın sendikalara yönelik ‘tutum’, ‘değer’ ve ‘beklenti’lerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde çalışmada nitel araştırma yöntemi olan ‘yarı yapılandırılmış görüşme’ tekniği kullanılarak sendika üyesi olan ve olmayan X ve Y Kuşağı işçileri ile görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgular neticesinde çalışmaya konu olan kuşakların ‘sendikalara bakışı’ ve ‘sendikalardan beklentileri’ ortaya konmaya çalışılmıştır.
Age groups that are born in approximately the same historical process, experience similar economic, political and social events and have similar attitudes and behaviors as a result of these experiences are defined as ‘generations’. During their upbringing, their environment and upbringing had an impact on the generations' value judgments and their perception of life. This thesis was conducted to examine the effect of the X and Y Generations in today's working life on unionization. From this point to the rise of trade unionism and the transformation from past to present with the development of trade unions in Turkey, which he had tried to be explained by considering the legal regulations. When the literature review is made, such a study is designed because of the limited number of studies on send perception of unionization of generations. The aim of this study is to reveal the ‘attitudes’, ‘values’ and expectations ın of the X and Y Generations in today's working life. For this purpose, twenty X and Y Generation individuals who are nonunion members and non-union members were interviewed with the semi-structured interview technique, which is a qualitative research method. As a result of the findings obtained from the interviews, the çalış view of unions ’and bek expectations from unions ın of the generations subject to the study were tried to be put forward.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4261
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merve TANE.pdf3.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons