Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4143
Title: Psöriatik artrit alt tiplerinde metabolik sendrom sıklığı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Metabolic syndrome frequency and cardiovasculer risk factors assessment in subtypes of psoriatic arthritis
Authors: Dalkılıç, Ediz
Dölarslan, Mürşide Esra
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Psöriatik artrit
Metabolik sendrom
Ateroskleroz
Karotis intima media kalınlığı
Psoriatic arthritis
Metabolic syndrome
Atherosclerosis
Carotid intima-media thickness
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dölarslan, M. E. (2015). Psöriatik artrit alt tiplerinde metabolik sendrom sıklığı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Psöriatik Artrit (PsA), psöriazis ile ilişkili ve genellikle Romatoid Faktör'ün negatif olduğu inflamatuvar bir artrittir. Klinikte distal interfalangial eklem tutulumu, asimetrik oligoartrit, simetrik poliartrit, atritis mutilans ve spondiloartrit şeklinde tutulum görülebilir. PsA'daki kronik inflamasyonun aterogenez ve periferik insülin direncine yol açtığı, dolayısıyla hipertansiyon ve tip 2 diyabetes mellitus gelişiminde rol oynadığı öne sürülmektedir. Çalışmamızda psöriatik artriti, spondiloartropati benzeri ve romatoid artrit (RA) benzeri periferik eklem tutulumlu şeklinde iki gruba ayırdık ve psöriatik artritli hastalarda subklinik aterosklerozun göstergesi olan karotis intima media kalınlığı (KİMK) ile metabolik sendrom komponentleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. Aralık 2014- Mart 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı'na başvuran, 74 PsA ve 38 RA hastası ve herhangi bir romatizmal hastalığı olmayan 53 sağlıklı kişi çalışmaya alındı. Hasta dosyalarından yaş, cinsiyet, laboratuvar verileri, tedavi için kullanılan ilaçlar kaydedildi ve bel çevresi, kan basıncı ve KİMK ölçümleri yapıldı. Gruplar arasında açlık kan şekeri, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, ürik asit ve diastolik tansiyonları açısından fark saptanmadı. RA'lı hastaların KİMK PsA'lı hastalara göre ve her iki hasta grubunun KİMK ölçümleri de sağlıklı kontrole göre daha kalın saptandı. KİMK ile yaş, sedimentasyon, açlık kan şekeri, total kolesterol, LDL kolesterol, ürik asit, vücut kitle indeksi, kan basıncı ile kolerasyon mevcut idi. PsA alt gruplarında karşılaştırılan değerler açısından fark saptanmadı. Çalışmamızda PsA ve RA'lı hastalarda kardiyovasküler risklerin ve metabolik sendromun daha sık görüldüğü tespit edildi. Çalışmamızda PsA, RA gibi inflamatuvar sistemik hastalıklarda eklem bulguları yanında kardiyovasküler sistemlerin de daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımlarında bunun da dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca PsA alt grupları arasında ateroskleroz açısından bir farklılık oluşmadığı da ortaya konmuştur.
Psoriatic arthritis is an inflammatory arthritis associated with psoriasis and generally a negative rheumatoid factor. Clinically, there might be distal interphalangeal joint involvement, asymmetric oligoarthritis, symmetric poliarthritis, arthritis mutilans and spondyloarthritis. It is known that chronic inflammation in psoriatic arthritis play a role in metabolic and vasculer disease development. It is asserted proinflammatoy cytokines play a role in atherogenesis and peripheric insulin resistance, therefore hypertension and type 2 DM development. In our study, the psoriatic arthritis is classified on the way spondyloarthritis similar Anklylosing Spondylitis and peripheral joint involvement similar Reumatoid Arthritis and we aim to show whether there is relation between carotid artery intima-media thickness (CIMT) as a good indicate of subclinicial atherosklerosis and metabolic syndrome components in patient on psoriatic arthritis. In our study, we included 74 psoriatic arthritis and 38 rheumatoid arthritis patient and 53 people without any rheumatic disease who were admitted to Uludag University Medical Faculty Rheumatology outpatient centre from December 2014 to March 2015. Age, gender, laboratory values, drugs used for therapy were obtained from hospital files and waist circle, blood pressure and carotis artery intima-media thickness were measured. In conclusion, though we found in our study that there were no significant differences between patients and the healty control group according to hunger blood glucose, total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, uric asid and diastolic blood pressures. CIMT measurements were found to be significantly high in the patient groups. CIMT in RA was showed thicker than PsA. Theright CIMT showed a direct correlation with age, sedimentation, total and LDL cholesterol, uric asid levels, BMI and sistolic-diastolic blood pressures in patients with psoriatic arthritis. The parameters were no difference in subtypes of psoriatic arthritis. In our study, cardiovasculer risks and metabolic syndrome were showed often in PsA and RA patients. With this study we recommend that evaluation of cardiovasculer system is as important as articular findings in systemic inflamatory diseases such as PsA, RA to identify the approach to treatment. It's no difference in subtypes of psoriatic arthritis for atherosclerosis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4143
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389728.pdf457.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons